Schysst bilförsäkring - Förköpsinformation

0

Schysst bilförsäkring: För- och efterköpsinformation

Det här är en kortfattad information om Schysst bilförsäkring till dig som Användare av bilabonnemangstjänsten Schysst. I denna information beskrivs försäkringens innehåll, de viktigaste undantagen och begränsningarna som finns i försäkringen, samt vilka krav som ställs på vad Användaren måste göra för att undvika att en skada inträffar.

För att få fullständig information om försäkringens omfattning, undantag och begränsningar etc. rekommenderas Användaren att ta del av de fullständiga villkoren som du kan tillgå här. Ansvarig för skaderegleringen är Gjensidige Försäkring.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig som Användare av bilabonnemangstjänsten Schysst.

Trafikförsäkringen gäller också enligt trafikskadelagen för den som drabbas av skada i följd av trafik med fordonet.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i de länder som omfattas av det så kallade Gröna kort-avtalet och vid transport mellan dessa länder. Trafikförsäkringen gäller under vissa förutsättningar i hela världen enligt Trafikskadelagen.

Egendom som inte omfattas av försäkringen

Exempel på egendom som inte omfattas

 • mobiltelefon, kamera och surfplatta
 • radarvarnare, laserstörare och liknande tillbehör

Viktiga undantag i försäkringsskyddet

En del försäkringsmoment innehåller undantag som försäkringen inte gäller för. I försäkringsvillkoren hittar du dessa under rubriken ”Försäkringen gäller inte för”. De viktigaste anger vi också här. Om Användaren av försummelse, uppsåtligen eller oaktsamt orsakar att försäkringen inte gäller har Schysst rätt att debitera Användaren för kostnader som uppstår till följd av detta.

Försäkringen gäller inte (privat)

 1. för fordon där Användaren använder fordonet i näringsverksamhet, såsom i t ex taxi- eller budbilsverksamhet, bildelning eller uthyrning. Försäkringen gäller endast då Användaren använder fordonet för privat bruk.
 2. om fordonet varit utomlands i mer än 182 dagar i sträck när skadan inträffar (exklusive trafikförsäkringen).

Försäkringen gäller inte (företag)

 1. för fordon där leasingtagaren använder fordonet i yrkesmässig trafik, såsom i t ex taxi- eller budbilsverksamhet, bildelning eller uthyrning.
 2. om fordonet varit utomlands i mer än 182 dagar i sträck när skadan inträffar (exklusive trafikförsäkringen).

Aktsamhetskrav och andra åligganden

I försäkringsvillkoren finns beskrivet hur Användaren ska ta hand om det försäkrade fordonet och vilka aktsamhetskrav som Användaren ska följa för att minska risken för skada.

Om Användaren inte följt aktsamhetskraven och andra åligganden

Om Användaren av försummelse eller uppsåtligen inte har följt aktsamhetskraven eller andra åligganden har Schysst rätt att debitera Användaren för kostnader som uppstår till följd av detta.

Allmänna aktsamhetskrav och andra åligganden

Du som Användare ska se till att

 1. alltid försöka förhindra och begränsa skada som inträffar
 2. fordonet inte körs av förare som gör sig skyldig till rattfylleri
 3. fordonet inte körs av förare som saknar det körkort som krävs
 4. fordonet inte används om det har körförbud
 5. fordonet inte används under tävlingsliknande former, street race, volter eller liknande

Krav på skadeanmälan

I händelse av skada ska denna anmälas till Gjensidige och Schysst så fort som möjligt, dock senast inom 24h. Om skadan inte anmäls i tid och leder till utebliven ersättning till Schysst har Schysst rätt att debitera Användaren för kostnader som uppstår till följd av detta.

Självrisk

Självrisken är den del av skadekostnaden som du som Användare själv får stå för vid varje skadetillfälle. Självrisken är vid:

 1. vagnskada: 4 000 kr
 2. maskinskada: 4 000 kr
 3. trafikskada: 4 000 kr
 4. brandskada: 4 000 kr
 5. stöld: 4 000 kr
 6. stöld med nyckel: 4 000 kr + 10% av skadekostnader (lägst 6 500 kr)
 7. bärgning/räddning: 4 000 kr
 8. allrisk: 4 000 kr
 9. reparation av stenskott: 0 kr
 10. byte av glasruta: 2 000 kr
 11. rättsskydd: 4 000 kr
 12. skador upptäckta vid återlämning: 4 000 kr (dock max för 3 skador)
 13. krisförsäkring: 0 kr

För företag: Försäkringen gäller för vissa moment (trafik) med en extra självrisk av 2 000 kr, om föraren var under 24 år när skadan hände (s.k. ungdomssjälvrisk).

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador och skada på andra personers egendom som uppstår till följd av trafik med det fordon som Användaren har abonnerat under given abonnemangsperiod.

Försäkringen gäller inte för skada som uppstått vid tävling, träning, uppvisning eller liknande inom inhägnat område.

Halvförsäkring

Utöver innehållet i trafikförsäkringen ingår också följande.

Stöldförsäkring

Försäkringen gäller för skada genom stöld eller stöldförsök

Försäkringen gäller inte för

 1. stöld orsakad av någon inom Användarens egna hushåll
 2. stöldskada genom olovligt brukande

Aktsamhetskrav

 1. När bilen lämnas ska den låsas med godkänt stöldskydd.
 2. Nyckel ska förvaras på ett säkert sätt och inte i direkt anslutning till fordonet.
 3. Avmonterad fordonsdel eller tillbehör ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av Användaren.
 4. Tillbehör som förvaras i fordonet ska vara inlåst i detta.

Räddningsförsäkring

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om föraren drabbats av olycksfall, akut sjukdom eller avlider ersätter försäkringen

 1. skäliga kostnader för transport av fordonet till verkstad eller hemort i Sverige.
 2. skäliga resekostnader för förare och passagerare till hemort i Sverige.

Försäkringen gäller inte för skada till följd av brist på drivmedel.

Glasskada

Försäkringen gäller för skada då vind-, sido- eller bakruta spräckts eller krossats.

Försäkringen gäller inte för skada

 1. som skett när fordonet kolliderar, välter eller kör av vägen (vagnskada, täcks av vagnskadegaranti hos separat/annan försäkringsgivare).
 2. skada genom skadegörelse (vagnskada, täcks av vagnskadegaranti hos separat/annan försäkringsgivare).

Brandskada

Försäkringen gäller för skada

 1. till följd av brand, blixtnedslag och explosion
 2. på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Försäkringen gäller inte för skada genom

 1. explosion i motor, avgassystem, däck eller slangar
 2. trafikolycka till följd av brand, blixtnedslag, explosion.

Aktsamhetskrav

Anordning som används för att värma eller torka fordonet ska vara godkänd för sitt ändamål.

Maskinskada

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter, t ex motor, startmotor, styrelektronik.

Aktsamhetskrav

Tillverkarens anvisningar beträffande service, drivmedel och skötsel m m ska följas och service, reparation etc. ska vara fackmannamässigt utförd.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader för vissa tvister och brottmål kopplat till det försäkrade fordonet, dvs fordonet som Användaren abonnerar på.

Försäkringen gäller inte för tvist avseende fordran på grund av utlåning av bilen till en annan person under abonnemangsperioden

Försäkringen gäller inte för brottmål där Användaren misstänks eller åtalas för

 • avsiktliga eller grovt vårdslösa gärningar
 • rattfylleri, olovlig körning eller hastighetsöverträdelser.

Allrisk

Försäkringen gäller för

 • plötslig och oförutsedd skada på inredning i bilens bagageutrymme eller kupé (ej sufflett eller hardtop).
 • stöld eller förlust av bilnyckel/bilnyckelkort som innehåller elektronisk startspärrfunktion.
 • sanering av tank vid feltankning.

I händelse av skada ska denna anmälas omedelbart till Gjensidige och Schysst.

Försäkringen gäller inte för

 • låsbyte i samband med stöld eller förlust av bilnyckel/bilnyckelkort

Aktsamhetskrav

 • Stöld eller förlust av bilnyckel/bilnyckelkort ska polisanmälas.

Självriskreducering vagnskadegaranti

Försäkringen reducerar vagnskadegarantisjälvrisken till 4 000 kr.

Vagnskada täcks av vagnskadegaranti hos separat/annan försäkringsgivare.

För företag: Om förare var under 24 år när skadan hände reduceras vagnskadegarantisjälvrisken endast till 6 000 kr.

Krisförsäkring

Ersättning lämnas för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige för förare och passagerare som råkar ut för trafikolycka eller rån.

Återlämningsförsäkring

Försäkringen gäller för de skador som upptäcks när bilen återlämnas efter abonnemangsperiodens slut, dock för max tre skador. Självrisken är 4 000 kr.

Försäkringen gäller inte för

 • skada i kupé eller bagageutrymme
 • maskinskada
 • glasskada
 • rengöring
 • hyrbilskostnad

Om det kommer till Schyssts kännedom att skador har uppstått under abonnemangsperioden, men som inte anmälts/informerats om förrän vid återlämningstillfället, har Schysst rätt att debitera Användaren för de skadekostnader som Användaren egentligen skulle ha betalat.

Övrig information

Information om försäkringsgivaren

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org nr 516407-0384.

Postadress: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box 3031, 103 61 Stockholm.
Besöksadress: Karlavägen 108 B, plan 5, 115 26 Stockholm.

Telefon: 0771-326 326
E-post: info@gjensidige.se
www.gjensidige.se

Grönt kort – när Användaren ska resa utanför Norden

Det gröna kortet är ett bevis på att Användaren som färdas i ett Schysstfordon har en gällande trafikförsäkring. Vissa länder kräver att du har ett Grönt kort med dig. Om Användaren planerar att resa utanför Norden ska Användaren kontakta Schysst i förväg för att få ett Grönt kort samt registreringsbevis. Användaren är ansvarig för att ta med dessa vid resa utanför Norden.

Anmäla skada

Skada ska anmälas till Gjensidige Försäkring utan dröjsmål, senast inom 24 timmar. Användare ska även anmäla skadan till Schysst. Skadeanmälan gör Användaren enklast via Gjensidiges webbformulär: https://www.gjensidige.se/foretag/foretagsskada eller med hjälp från Schysst.

För att kunna hjälpa Användaren så effektivt som möjligt ska Användaren sända in alla underlag som är nödvändiga för att kunna behandla skadeanmälan, t ex diarienummer från polisanmälan.

Om Användaren är i behov av vägassistans, t.ex. vid driftstopp, punktering eller bärgning kan Användaren kontakta Assistansservice för det bilmärke som Användaren kör:

 • Citroën: +46 771 44 33 22
 • Fiat: N/A
 • Honda: 020-20 20 28
 • Kia: +46 770–117 000
 • MG: +46 775 50 20 00
 • Nissan: +46 8 501 03 000
 • Peugeot: 020-89 89 73 (Sverige) eller +46 771 106 605 (utomlands)
 • Renault: 020-250 500 (Sverige) eller +46 8 411 11 27 (utomlands)

Skador

Användaren ska i första hand alltid kontakta Schysst vid frågor om skador.

E-post:hej@schysst.se
Besöksadress: Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand
Schysst kan också nås via chatten på hemsidan: www.schysst.se

Om Användaren inte får tar på Schysst och läget är akut kan Gjensidige kontaktas.

Telefon: 010-4839174
E-post: skador@gjensidige.se
Skadeanmälan: https://www.gjensidige.se/foretag/foretagsskada.
Skadejour: 0771–614 614

Information om behandling av personuppgifter (Gjensidige Försäkring)

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Vi på Gjensidige Försäkring värnar om våra kunders integritet när vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter enligt gällande dataskydds- och försäkringslagstiftning.

Behandling av personuppgifter sker endast när det är nödvändigt för att kunna administrera försäkringarna och fullgöra våra skyldigheter såsom offerera och teckna försäkring samt utföra skadereglering. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring när vi erbjuder våra kunder andra försäkringar.

Gjensidige Försäkring får in personuppgifter direkt från kund eller någon som företräder kunden, offentliga register och samarbetspartners, myndigheter och kreditupplysningsföretag. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartner för att administrera försäkringen, exempelvis för att säkerställa ett medlemskap eller vid skadehantering. Vi kan ibland spela in telefonsamtal för att utvärdera vår service och för att dokumentera distributionen av försäkringar. Läs mer om vår personuppgiftshantering på www.gjensidige.se.

Information om behandling av personuppgifter (Schysst)

Schysst behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Schysst Personuppgiftspolicy, som återfinns här.

Om Användaren ändrar personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress under avtalstiden ska Användaren själv omgående uppdatera dessa uppgifter under ”Min Sida” eller med hjälp av Schysst kundservice. Användaren är själv ansvarig för att uppdateringen sker.

Skaderegistrering (Gjensidige Försäkring)

Försäkringsbolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Detta innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Dessutom äger försäkringsbolaget rätt att lämna uppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.