Allmänna Villkor

Giltiga från och med den 4 april 2022 och tillsvidare

Nedan följer de allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) under vilka avtal (”Avtalet”) träffats mellan Schysst Mobility i Sverige AB (org.nr: 559286-6650) med postadress BOX 3031, 103 61 Stockholm, nedan kallat ”Schysst” och avtalsslutande privatperson eller företag, nedan kallad ”Användaren”, för bilabonnemangstjänsten Schysst (”Abonnemanget”). Allmänna Villkoren gäller för Användaren som tecknar ett abonnemang på schysst.se. Fordonet eller de fordon som Användaren abonnerar anges i Allmänna Villkoren som ”Fordonet”. Avgifter för överträdelser, självrisk etc. följer av den prislista som anges sist i dessa Allmänna Villkor.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningen ger en överblick av de Allmänna Villkoren, men Användaren är skyldig att bekanta sig med och förhålla sig till de fullständiga villkoren.

 • Användaren har rätt att ångra bokningen fram till 3 dagar innan upphämtning/leverans av fordon
 • Abonnemanget har ingen bindningstid men Användaren betalar en kalendermånad i förskott och Abonnemanget löper automatiskt på månadsvis till dess att det avslutas
 • Abonnemanget har ingen uppsägningstid, men Användaren måste avsluta Abonnemanget innan det förlängs för att inte bli debiterad för nästkommande abonnemangsperiod
 • Om Användaren säger upp Abonnemanget har Användaren rätt att nyttja fordonet den tid som Användaren har betalat för (t.ex. från 15 februari till 15 mars) och fordonet måste återlämnas senast sista dagen i den förbetalda perioden (i detta fall 15 mars) för att nästkommande månad inte ska debiteras. Ingen återbetalning görs om fordonet återlämnas tidigare
 • I abonnemangsavgiften ingår försäkring, fria mil, fordonsskatt, kostnader för underhåll (service, hjulskifte, däckhotell och liknande) och möjlighet att byta fordon (OBS: Tilläggsvillkor gäller för Användare utanför Stockholm/Uppsala)
 • Om Användaren har ett aktivt Abonnemang under en period då service, besiktning, hjulskifte eller skadereparation ska utföras behöver Användaren lämna bilen på av Schysst angiven plats (verkstad/besiktningsstation) eller lämna in den hos Schysst vid Globen. Användaren får en ersättningsbil om det finns tillgängligt, dvs om det finns icke utabonnerade fordon i vår flotta, eller ersättning i form av rabatt för den tid Användaren är utan fordon (baserat på dagsbeloppet utifrån den månatliga abonnemangsavgiften)
 • Trängselskatt/infrastrukturavgifter ingår inte i månadsavgiften utan debiteras Användaren varje månad med påslag av moms (25%) enligt Skatteverkets beslut om hyrbilar och liknande verksamheter
 • Kostnader för drivmedel eller parkering ingår inte i månadsavgiften
 • Vid vidaredebitering av till exempel parkeringsböter (kontrollavgift), till följd av att Användaren inte har betalat i tid, görs ett momspåslag (25%) och det tillkommer en administrationsavgift enligt gällande prislista
 • Vid återlämning av fordon tillkommer en tvätt- och städavgift på 695 kr om Abonnemangsperioden är kortare än tre (3) abonnemangsmånader. För Användare som har betalat för minst tre (3) abonnemangsmånader ingår tvätt och städ kostnadsfritt vid återlämning
 • Användaren måste vara över 18 år, ha en svensk bostadsadress, BankID, ett giltigt svenskt körkort (minst med behörighet B), en giltig svensk ID-handling och bli godkänd vid kreditupplysning för att kunna teckna Abonnemanget. Andra får också framföra fordonet förutsatt att Användaren har gett sitt samtycke till detta. Det sker dock på Användarens egen risk. Läs mer under avsnitt 7.2 Användarens ansvar för användning av fordonet
 • Skador på fordon, person eller annan egendom anmäls som regel av Användaren och hanteras i samråd med Schysst och Gjensidige Försäkring. Om Användaren är oaktsam eller vårdslös och orsakar att försäkringen inte gäller har Schysst rätt att debitera Användaren kostnader som uppkommer på grund av detta samt avsluta Abonnemanget och återta fordonet omedelbart
 • Om en Användare önskar att boka ett fordon som företag behöver Användaren ange detta i samband med bokningen genom att skicka ett mail till hej@schysst.se med följande uppgifter: företagsnamn, företagsadress, organisationsnummer, den huvudsakliga brukarens kontaktuppgifter och om företaget önskar att betala mot faktura istället för angivet betalkort. Månadsavgiften för företag är högre än för en privat Användare och anges under respektive bilmodell. Priset justeras till det högre efter genomförd bokning
 • Schysst har rätt att när som helst ändra villkoren
 • Kontakta Schysst via hej@schysst.se eller via chatten på hemsidan vid eventuella frågor och/eller funderingar

FULLSTÄNDIGA ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna Villkoren är uppdelade i 15 sektioner som innehåller följande:

 1. Om bilabonnemangstjänsten
 2. Godkännande av abonnemangsvillkor
 3. Ändring av abonnemangsvillkor
 4. Grundläggande krav för att teckna abonnemang
 5. Tjänstevillkor
 6. Vad ingår inte i abonnemanget
 7. Användarens ansvar för användning av fordonet och användarens rättigheter
 8. Friskrivning
 9. Säkerhet
 10. Avtalsbrott
 11. Avtalsformaliteter
 12. Personuppgifter
 13. Kontaktinformation
 14. Prislista

1. OM BILABONNEMANGSTJÄNSTEN

Schysst är en abonnemangstjänst där Användaren abonnerar på ett fordon med en fast månadsavgift. Fordonet är markerat med Schyssts logotyp. Abonnemanget har ingen bindningstid men är förbetalt med en kalendermånads intervall (t.ex. från 15 februari till 15 mars).

1.1 Tjänster som ingår i Abonnemanget

Följande tjänster ingår i Abonnemanget:

 • Försäkring som tillhandahålls av Gjensidige Försäkring och inkluderar delkaskoförsäkring, trafikförsäkring, återlämningsförsäkring och självriskreducering vagnskadegaranti. Delkasko- och trafikförsäkringen, som i kombination utgör en halvförsäkring, kompletteras av vagnskadegaranti (hos separat/annan försäkringsgivare) vilket innebär att försäkringen ger samma försäkringsskydd som en helförsäkring
 • Fordonsskatt
 • Kostnad för service/underhåll
 • Kostnad för däck, däckhotell och hjulskifte
 • Obegränsad körsträcka
 • Möjlighet att byta fordon (se avsnitt 5.7)
 • Kundtjänst sju (7) dagar i veckan (kl. 09-21)

Trängselskatt ingår inte i abonnemangspriset utan debiteras Användaren varje månad med påslag av moms (25%). Drivmedel och parkering ingår inte heller, de kostnaderna ansvarar Användaren för.

1.2 Kontakt

Schysst tillhandahåller kundsupport via chatt sju (7) dagar i veckan (kl. 09-21). Chatten nås via www.schysst.se och Schysst besvarar mail (hej@schysst.se) så fort som möjligt. Aktiva Användare har även tillgång till ett direktnummer till Schysst.

2. GODKÄNNANDE AV ABONNEMANGSVILLKOR

Dessa Allmänna Villkor reglerar Användarens användning och anslutning till Schysst bilabonnemangstjänst. Genom att markera godkännanderutan för abonnemangsvillkor i registreringsprocessen bekräftar Användaren att denne godkänner dessa Allmänna Villkor och Schyssts Personuppgiftspolicy, och accepterar att vara bunden av dessa.

3. ÄNDRING AV ABONNEMANGSVILLKOR

Schysst förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna Villkor. I händelse av väsentliga villkorsändringar kommer Schysst informera Användaren om dessa via e-post. Vid eventuell prisändring av månadsavgiften ska Schysst informera Användaren om en sådan ändring 30 dagar innan de träder i kraft. De senast uppdaterade Allmänna Villkoren kommer finnas tillgängliga på Schyssts hemsida www.schysst.se.

Om Användaren inte accepterar de nya villkoren förbehåller sig Schysst rätten att avsluta Abonnemanget. Om Användaren fortsätter att använda tjänsten efter det att nya villkor träder i kraft, samtycker Användaren till att vara bunden av de uppdaterade villkoren. Användaren är skyldig att kontinuerligt hålla sig uppdaterad avseende ändring av avtalsvillkor och månadsavgift.

4. GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR ATT TECKNA ABONNEMANG

För att teckna abonnemang behöver Användaren:

 • vara över 18 år;
 • ha en svensk bostadsadress;
 • ha ett giltigt svenskt körkort (minst med behörighet B);
 • ha ett svenskt BankID;
 • ha ett giltigt betalkort (VISA, MasterCard eller AMEX) med täckning;
 • ha en giltig svensk ID-handling;
 • bli godkänd vid kreditupplysning;
 • godkänna dessa Allmänna Villkor samt Personuppgiftspolicyn.

Vid bokning på www.schysst.se godkänner Användaren villkoren elektroniskt och ingår avtal med Schysst vilket kompletteras med det leveransprotokoll som skickas till kund vid upphämtning/leverans av fordonet.

Schysst förbehåller sig rätten att kontrollera Användarens körkort vid upphämtning eller leverans av fordonet, samt att kontrollera körkortets giltighet via Transportstyrelsens register.

4.1 Kreditupplysning

Schysst förbehåller sig rätten att genomföra en kreditupplysning av samtliga Användare som tecknar ett Abonnemang. Privatkunder genomgår en kreditupplysning på individnivå och för företag görs en kreditbedömning av företaget. Schysst har alltid rätt att utföra en kreditupplysning på individnivå på den huvudsaklige brukaren för en bokning gjord av företag.

Kreditupplysningen-/bedömningen genomförs efter bekräftad bokning och Schysst förbehåller sig rätten att annullera en bekräftad bokning om kreditvärdigheten är för låg. Schysst förbehåller sig vidare rätten att avvisa förfrågningar om Abonnemang, inklusive att annullera en bekräftad bokning, utan ytterligare motivering.

4.2 Kontaktuppgifter och kommunikation

Användaren ansvarar för att hens kontaktuppgifter som är kopplat till Abonnemanget, så som användarnamn och lösenord, som är kopplat till Abonnemanget, inte tillgängliggörs för andra personer. Om Användaren misstänker att andra har tillgång till ett användarnamn och/eller lösenord är Användaren skyldig att meddela Schysst omedelbart. Användaren förbinder sig att den information som kunden lämnar till Schysst är korrekt och fullständig och ansvarar för att denna alltid hålls uppdaterad. Kontaktuppgifter och betalningsuppgifter kan uppdateras på hemsidan under ”Min Sida”.

Schysst har rätt att kommunicera med Användaren via en registrerad e-postadress, chatt, telefonnummer och/eller postadress i enlighet med tillämplig lag.

4.3 Företagsabonnemang

Följande ingår i ett företagsabonnemang: Faktura (om företaget önskar och godkänns i kreditupplysningen-/bedömningen), företagets namn på debiterings-/faktureringsunderlag.

Om en Användare önskar att boka ett fordon som företag behöver Användaren ange detta i samband med bokningen genom att skicka ett mail till hej@schysst.se med följande uppgifter: Företagsnamn, företagsadress, organisationsnummer, den huvudsakliga brukarens kontaktuppgifter och om företaget önskar att betala mot faktura istället för angivet betalkort.

OBS: Månadsavgiften för företag är högre än för en privat Användare. Detta för att det innebär en annan försäkringspremie för Schysst. Den exakta månadsavgiften för företag står under respektive bilmodell på hemsidan, och efter genomförd bokning kommer det månatliga beloppet att justeras till detta.

Försäkringsvillkoren för privat- och företagskund hos Schysst är i princip de samma. Det som skiljer (i korthet) är att:

 • En företagsanvändare får nyttja fordonet i näringsverksamhet som är godkänd av Schysst. Fordonet får inte användas verksamheter som innebär transport av föremål som kan orsaka extra slitage, t.ex. i hantverkar-, måleri- eller byggverksamhet. Fordonet får heller inte användas i yrkesmässig trafik, såsom i t.ex. taxi- eller budbilsverksamhet och bildelning, eller för vidareuthyrning
 • Det tillkommer en extra trafiksjälvrisk om bilen skadar luftfarkost eller delar till sådana (detta gäller bara om skadan inträffar på flygplats samt annan plats där luftfarkost står uppställd eller delar till sådan förvaras). Självrisken är 30 prisbasbelopp per skada
 • Trafikförsäkringen, som har en självrisk på 4 000 kr, ändras till 6 000 kr om föraren var under 24 år när skadan hände (s.k. ungdomssjälvrisk). Självrisken för vagnskadegaranti, som är 4 000 kr, ändras till 6 000 kr om föraren var under 24 år när skadan hände

5. TJÄNSTEVILLKOR

5.1 Fordon som omfattas av villkoren

Avtalet gäller för Abonnemang på de fordon som har en aktiv status på Användarens ”Min Sida”.

5.2 Abonnemangets giltighetstid

Abonnemanget är giltigt från det avtalade upphämtnings- eller leveransdatumet och betalas en kalendermånad i förskott. Abonnemanget förnyas automatiskt samma datum varje månad och löper vidare till dess att en av parterna skriftligen säger upp avtalet. I samband med att Abonnemanget automatiskt förnyas debiteras Användaren den totala abonnemangsavgiften för nästa abonnemangsperiod. I händelse av uppsägning är Abonnemanget giltigt under den kalenderperiod som Abonnemanget har debiterats för. Väljer Användaren att återlämna fordonet tidigare sker ingen återbetalning för kvarvarande dagar.

5.3 Avbokningsvillkor

Användaren har rätt att ångra bokningen fram till tre (3) dagar innan upphämtning eller leverans av fordonet. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) är ej tillämplig då biluthyrning med start på en bestämd dag är undantaget (se 2 kap. 11§ DAL.) Om Användaren utnyttjar ångerrätten måste Användaren meddela detta inom den angivna tidsfristen för att inte bli betalningsskyldig. Om Användaren avbokar Abonnemanget senare än tre (3) dagar innan upphämtning/leverans av fordonet tillkommer en avgift enligt gällande prislista, se avsnitt 14.

5.4 Bindningstid, uppsägningstid och avslut av abonnemang

Abonnemanget har ingen bindningstid men Användaren betalar en kalendermånad i förskott och Abonnemanget förnyas automatiskt varje månad till dess att det avslutas. Användaren kan avsluta Abonnemanget när Användaren vill fram till förnyelsedatumet, Abonnemanget har med andra ord ingen uppsägningstid. Avslutningen av Abonnemanget träder i kraft i slutet av den aktuella abonnemangsperioden. Uppsägning måste göras via ”Min sida” eller genom att kontakta Schysst på hej@schysst.se. Fordonet återlämnas senast på förnyelsedatumet (samma kalenderdatum som bilen levererades till kund). Om förnyelsedatum sker på en lördag eller röd dag kan kunden återlämna bilen på nästkommande vardag utan att debiteras för nästkommande månad.

Då Användaren betalar en kalendermånad i förskott (se avsnitt 5.2) innebär detta att Användaren, om Användaren avslutar Abonnemanget med tid kvar under abonnemangsperioden, kan fortsätta att använda sitt Abonnemang till i slutet av sin aktuella abonnemangsperiod. För återlämning av fordon efter avslutat Abonnemang, se avsnitt 5.9.

5.5 Pris, avgifter och betalning

För att ingå ett Abonnemang krävs att ett giltigt betalkort registreras. För att kunna genomföra en bokning måste beloppet som anges i bokningens sista steg finnas tillgängligt på kortet. Kortet som registreras i samband med tecknandet av Abonnemanget används därefter för samtliga betalningar kopplade till Abonnemanget, inklusive tjänster och avgifter som tillkommer utöver abonnemangsavgiften (t.ex. trängselskatter, användning av OKQ8-kortet i fordonet, obetalda kontrollavgifter etc. enligt gällande prislista). Se mer under avsnitt 7.8 Användarens betalningsansvar.

Abonnemangsavgiften betalas i förskott med en månads intervall från det datum då bilen mottages (t.ex. från 15 februari till 15 mars) och Schysst förbehåller sig rätten att justera abonnemangspriset med minst 30 dagars framförhållning. Abonnemangsbeloppet dras automatiskt från Användarens registrerade kort varje månad. Alla tillkommande avgifter debiteras kundens kort vid förnyelse eller vid avslut. För varje debitering skickas ett underlag till den registrerade e-postadressen och första debiteringen sker den dag då Användaren får sitt fordon. Vid behov kan betalkortet ändras av Användaren på ”Min sida” eller genom att kontakta Schysst via chatt eller e-post.

Vid ändring av betalkort genereras en betalningslänk med sju (7) dagars giltighet som Användaren får via e-post. OBS: Schysst hanterar aldrig, och kommer aldrig begära, kortuppgifter direkt från Användaren. Detta hanteras alltid genom Schyssts betalningspartner och den länk som Användaren själv begär från ”Min sida” eller från Schyssts kundsupport.

För företag som valt faktura så betalas ovan nämnda kostnader istället till Schyssts Plusgiro inom 10 dagar enligt den faktura som ställs ut till Användaren.

I händelse av försenad betalning, utebliven betalning eller betalning av ett lägre belopp än det angivna har Schysst rätt att inkassera utestående belopp med dröjsmålsränta i enlighet med svensk Räntelag (1975:635) och påminnelseavgift. För företag tillkommer även en administrationsavgift enligt gällande prislista, se avsnitt 14. Vid utebliven betalning efter tre (3) dagar utan giltigt skäl har Schysst rätt att omedelbart avsluta Abonnemanget (se avsnitt 10) och återta fordonet samt debitera Användaren för alla eventuella tillkommande kostander (inklusive kostnader för arbetstid) i samband med återtagandet.

5.6 Upphämtning eller leverans av fordon

Vid abonnemangsstart kan fordonet hämtas av Användaren vid Schyssts garage i Stockholm eller levereras hem till Användaren. För hemleverans gäller geografiska begränsningar och pristillägg tillkommer i enlighet med gällande prislista (se avsnitt 14).

Vid upphämtning/leverans av fordonet är Schysst skyldig att göra fordonet tillgängligt för Användaren på överenskommen tid och plats. Fordonet ska levereras till Användaren städad och tvättad samt med full tank eller minst 50% laddning av batteriet (elbilar). Vid upphämtning/leverans av fordon ansvarar Användaren för att undersöka fordonet och rapportera in eventuella skador. Se avsnitt 7.7.1. Undersökningsplikt.

5.7 Byte av fordon

Användaren kan under sin abonnemangsperiod byta ut sitt fordon mot ett annat. Detta förutsätter att det finns tillgängliga fordon i Schyssts flotta, och då tillgängligheten av fordon varierar kan bytet enbart göras till en av de vid tillfället tillgängliga bilmodellerna. För att byta fordon bokar Användaren en bil på www.schysst.se och meddelar Schysst via e-post eller chatt att det gäller ett byte. Byte av fordon kan göras först efter en månad men kan då göras närsomhelst och är ej bundet till förnyelsedatumet. Efter byte av fordon kommer det månatliga abonnemangspriset justeras till det månatliga pris som gäller för den valda bilmodellen, och det justerade abonnemangspriset gäller från och med den dag då bytet genomförs. Eventuella innestående medel från tidigare Abonnemang kommer att krediteras Användaren vid byte. Kostnader för leverans av nytt fordon/hämtning av nuvarande fordon läggs till i enlighet med gällande prislista, se avsnitt 14. Obligatorisk tvätt- och städavgift tillkommer enligt villkoren, se avsnitt 5.9.1.

5.8 Abonnemang med tre (3) månaders, eller längre, bindningstid

För Abonnemang som tecknas med någon form av bindningstid gäller följande tilläggsvillkor: Användaren kan byta fordon under perioden och erhåller då fortsatt den procentuella rabatt som Användaren fick på det ursprungliga fordonet. Bindningstiden är densamma och räknas från den dag då det första Abonnemanget aktiverades. Vid byte tillkommer en avgift på 500 kr. Om Användaren återlämnar fordonet tidigare än den angivna bindningstiden kommer Användaren behöva återbetala den rabatt som erhållits för abonnemangsperioden samt ett tillägg på 1 000 kr.

5.9 Återlämning av fordon

Villkoren för återlämnande av fordon gäller vid alla tillfällen då fordonet av någon anledning ska återlämnas till Schysst, t.ex. vid avslutat abonnemang eller byte av fordon. Som utgångspunkt ska Användaren återlämna fordonet till Schysst garage i Stockholm, om inte annat särskilt avtalats. Om Användaren inte kommer på avtalad tid för återlämning debiteras Användaren eventuella merkostnader. För upphämtning av fordonet tillkommer pristillägg i enlighet med gällande prislista (se avsnitt 14). Denna tjänst kan ha geografiska begränsningar. Vid upphämtning av fordonet är Användaren skyldig att göra fordonet tillgängligt för Schysst på överenskommen tid och plats.

Användaren ansvarig för att fordonet återlämnas i samma skick som när fordonets levererades/hämtades. Användaren är ansvarig för eventuella skador som upptäcks vid återlämnande av fordonet och som inte redan är registrerade i fordonets skadelogg, dock begränsat till tillämplig självrisk i återlämningsförsäkringen (4 000 kr om ≤ 3 skador). Användaren måste också se till att fordonet återlämnas med full tank/laddning som vid leverans/hämtning.

Användaren är ansvarig för bilen tills till dess att den fysiska återlämningen/avslutet har skett, vilket sker när både fordonet och bilnycklarna har kommit i Schyssts ägo. Om det finns en giltig orsak kan Schysst kräva att fordonet återlämnas vid en tidigare tidpunkt än den som har överenskommits. Användaren kan kräva det angivna skälet utan att detta påverkar Användarens skyldighet att återlämna fordonet. Schysst har rätt att hämta fordonet efter att den avtalade abonnemangsperioden har löpt ut om Användaren inte frivilligt återlämnar fordonet. Eventuella kostnader för detta debiteras Användaren. I händelse av överskridande av det överenskomna återlämningsdatumet eller annat allvarligt brott mot abonnemangsvillkoren kan eventuella rabatter, försäkringar eller specialavtal upphävas av Schysst.

5.9.1 Obligatoriskt tillägg för tvätt och städ vid återlämning

Vid avslut av Abonnemanget och i samband med återlämning av fordonet till Schysst tillkommer en kostnad på 695 kr för tvätt och städning av fordonet. Denna kostnad gäller för samtliga Användare som inte har betalat för minst tre (3) abonnemangsmånader. Om Användaren har betalat för minst tre (3) abonnemangsmånader ingår tvätt och städ kostnadsfritt vid återlämning. Om det visar sig krävas specialrengöring, både in- och/eller utvändigt, t.ex. rengöring efter hund eller rökning, eller efter körning på oljegrus, nylagd asfalt / vägmarkeringar, lera eller annat som kräver extra rengöringsarbete kommer Användaren att debiteras en kostnad enligt gällande prislista samt en administrationsavgift.

5.10 Vad som ingår i Abonnemanget

5.10.1 Kostnader

Kostnad för försäkring, kostnad för service och underhåll, fordonsskatt, kostnad för hjulskifte och däckhotell samt kostnad för besiktning ingår i den månatliga abonnemangsavgiften.

5.10.2 Service och förebyggande underhåll (garantiåtgärder eller liknande)

Det kan hända att Abonnemanget sträcker sig över perioder då det finns behov av service och förebyggande underhåll av fordonet. Det kan innebära att Användaren inte har tillgång till sitt fordon under en kort period. Detta ger inte Användaren rätt att säga upp Abonnemanget i förtid.

Vid tillfälle då ett Abonnemang sträcker sig över perioder där service eller garantiåtgärder måste utföras förbinder sig Schysst att kontakta Användaren per e-post eller telefon minst sju (7) dagar innan detta ska utföras. Vid tillfälle för service lämnar Användaren in fordonet till Schysst garage i på Schyssts garage i Stockholm, och får ett ersättningsfordon om det finns fordon tillgängliga i Schyssts flotta. Om ett ersättningsfordon inte finns att tillgå kommer Användaren ej att bli debiterad för de dagar som fordonet är på service/verkstad. Användaren är skyldig att göra fordonet tillgängligt under den aktuella perioden och Schysst är skyldigt att sträva efter att perioden ska vara så kort som möjligt. OBS: Om fordonet indikerar ytterligare service eller annan varning (servicelampa eller varningslampa) under abonnemangsperioden är Användaren skyldig att kontakta Schysst.

5.10.3 Däck, hjulskifte och däckhotell

Kostnad för hjulskifte och däckhotell ingår i abonnemangsavgiften. När det är dags för hjulskifte kommer Schysst att kontakta Användaren via e-post och ge instruktioner för hjulskifte. Användaren kommer i första hand erbjudas att själv boka en tid för hjulskifte hos Schyssts däckpartner Vianor Bredden/Sollentuna. Om Användaren önskar att Schysst hämtar fordonet och utför hjulskiftet tillkommer en kostnad (från 500 kr). Upphämtning kan ha geografiska begräsningar. Om Användaren återlämnar fordonet med vinterdäck på efter 15 maj eller återlämnar bil med sommardäck efter 1 december kommer en avgift på 1 000 kr att läggas på vid återlämning av bilen. I samband med däckbyte är Användaren skyldig att efterdra hjulbultarna efter ca 5–10 mils körning.

5.10.4 Besiktning

För Schyssts fordon gäller ett besiktningsintervall på ett år och denna tar ca 20 minuter att utföra på plats hos besiktningsstation. När det är dags för besiktning kommer Schysst att i god tid kontakta Användaren för att boka in denna. Schysst ringer och föreslår/bokar tid tillsammans med Användaren och ger instruktioner för hur denna går till. Kostnaden för besiktning ingår och faktura skickas från besiktningsstationen till Schysst. Om Användaren ej besiktigar bilen kommer körförbud att inträda och Schysst har rätt att avsluta Abonnemanget och hämta fordonet samt debitera Användaren för hämtning av fordonet. Om Användaren missar en besiktningstid utan att ha meddelat Schysst detta minst två (2) dagar innan besiktningsdatumet kommer Användaren debiteras besiktningskostnaden. Om Användaren inte vill utföra besiktning själv kan fordonet lämnas till Schyssts garage i Stockholm så att Schysst kan genomföra besiktningen istället. Ingen ersättningsbil lämnas om Användaren väljer att lämna in fordonet för besiktning genom Schysst.

5.10.5 Försäkring och självrisk

Schysst har alla sina fordon försäkrade genom Gjensidige Försäkring. Försäkringspremien ingår i det månatliga abonnemangsbeloppet. Försäkringen inkluderar delkaskoförsäkring, trafikförsäkring, återlämningsförsäkring och självriskreducering vagnskadegaranti. Delkasko- och trafikförsäkringen, som i kombination utgör en halvförsäkring, kompletteras av vagnskadegaranti (hos separat/annan försäkringsgivare) vilket innebär att försäkringen ger samma försäkringsskydd som en helförsäkring. Vid skada med det försäkrade fordonet betalar Användaren en självrisk. Nedan framgår det vad självrisken är i olika skadefall. Användaren kan inte ingå försäkringsavtal relaterade till fordonet med andra aktörer.

 • Vagnskada: 4 000 kr
 • Maskinskada: 4000 kr
 • Trafikskada: 4 000 kr
 • Brandskada: 4 000 kr
 • Stöld*: 4 000 kr
 • Stöld med nyckel: 4 000 kr + 10% av skadekostnader (lägst 6 500 kr)
 • Bärgning/Räddning**: 4 000 kr
 • Allrisk: 4 000 kr
 • Glasskada – Reparation av stenskott: 0 kr
 • Glasskada – Byte av glasruta: 2 000 kr
 • Rättsskydd: 4 000 kr
 • Skador upptäckta vid återlämning***: 4 000 kr

* Om Användaren har varit oaktsam har Schysst rätt att, utöver självrisken, debitera Användaren relaterade skadekostnader

** Om Användaren kontaktar Gjensidiges räddning/bärgningstjänst istället för den vägassistans som kan nyttjas via det abonnerade fordonets bilmärke

***Dock för max tre skador. Gäller ej skada i kupé/bagageutrymme, maskinskada, glasskada, rengöring

Om både en trafik- och en vagnskadegarantiskada uppstår i samma händelse beräknas självrisken som för en skada. Om Användaren har agerat oaktsamt i händelse av skada, brutit mot abonnemangsvillkoren eller Trafikförordningen (1998:1276) kan hen behöva betala en större del av skadan än vad avtalad självrisk föreskriver samt skador på annans egendom.

Se vad som, i korthet, skiljer försäkringsvillkoren mellan företag och en privat Användare under kapitel 4.3 Företagsabonnemang.

5.10.6 Obegränsad körsträcka

Abonnemangstjänsten har ingen begränsning av körsträcka (fria mil). Schysst förbehåller sig rätten att byta Användarens fordon mot et annat fordon av samma modell närsomhelst under abonnemangsperioden.

5.10.7 Extrabil till rabatterat pris

Användaren har under abonnemangsperioden rätt att boka en extrabil till rabatterat pris via Schyssts samarbetspartner Mabi. Bokning av extrabilen måste göras minst 14 dagar innan önskat upphämtningsdatum genom att kontakta Schysst. Schysst kan inte garantera att extrabilen finns tillgänglig på önskat datum och station. Användaren hämtar extrabilen på valfri station hos Schyssts samarbetspartner Mabi och återlämning sker som regel på samma station som vid upphämtning. Användaren betalar ett rabatterat pris direkt på stationen i samband med upphämtning av extrabilen. Användaren behåller sitt fordon från Schysst under perioden som hen har extrabilen. Schyssts villkor gäller inte vid hyra av extrabilen utan Användaren följer Mabis villkor. Kontakta Schysst för bokning och pris på extrabilen.

5.11 Tilläggsvillkor för kunder bosatta utanför Stockholm och Uppsala

För alla Användare utanför Stockholm och Uppsala gäller följande tilläggsvillkor:

5.11.1 Användaren ansvarar för att köra fordonet till en av Schysst angiven

däckverkstad i Stockholm för hjulskifte vid av Schysst angiven tidpunkt (detta sker 2 ggr per år). Vid besiktning, rutinkontroller, garantiåtgärder, skador eller åtgärder som inte täcks av försäkringen ansvarar Användaren för att köra fordonet till verkstad och hämta upp fordonet från verkstaden när reparationen är färdig. Schysst kommer försöka boka sådana besök så nära Användaren som möjligt. Användaren kommer inte att bli debiterad för tiden då fordonet står på verkstaden men inte heller få någon ersättningsbil under tiden fordonet repareras/servas/etc. Det är inte möjligt att avsluta ett Abonnemang utan att lämna tillbaka fordonet vid Schyssts garage i Stockholm. Om abonnemangstiden avslutas då bilen fortfarande är på verkstaden kommer Användaren behöva köra tillbaka bilen till Schyssts garage i Stockholm eller stå för kostnaden för transport av fordonet efter att reparationen är slutförd, även om abonnemangsförhållandet är avslutat.

5.11.2 Hemleverans är inte möjligt utanför Stockholm och Uppsala. För Användare utanför bosatta utanför Stockholm och Uppsala sker upphämtning och återlämning av fordonet alltid vid Schyssts garage i Stockholm.

6. VAD INGÅR INTE I ABONNEMANGET

6.1 Trängselskatt, infrastrukturavgifter, vägtullar och färjebiljetter

Trängselskatt och infrastrukturavgift ingår inte i abonnemangspriset utan debiteras Användaren med påslag av moms (25%) enligt Skatteverkets beslut om hyrbilar och liknande verksamheter.

Vägtullar och biljetter för färjor (som inte betalas direkt av Användaren) ingår inte heller, och debiteras Användaren med påslag av moms (25%).

6.2 Driftskostnader

Användaren är skyldig att betala driftskostnader relaterade till normal användning av fordonet, inklusive men inte begränsat till: bränsle, el, spolarvätska, parkering, regelbunden tvätt, reparation av punktering, reparation som inte kvalificerar för garantiåtgärd och som kan härledas till Användarens agerande under abonnemangsperioden etc.

6.3 Andra avgifter

Parkeringsböter (parkeringsanmärkning och kontrollavgift) och andra avgifter, där Schysst är betalningsansvarig eller solidariskt betalningsansvarig med Användaren, och som Användaren inte betalar i tid faktureras Schysst. Schysst kommer debitera Användaren denna avgift med påslag av moms (25%) om moms i ursprungsavgiften är lägre än 25% eftersom en vidarefakturering utgör en ny affärshändelse enligt Skatteverket. Om Användaren ändå betalar avgiften, men för sent och utan att meddela Schysst om detta, förlorar Användaren rätten att återkräva debiteringen. Det tillkommer en administrationsavgift för varje enskild vidarefakturering enligt gällande prislista, se avsnitt 14.

7. ANVÄNDARENS ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV FORDONET OCH ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Under abonnemangsperioden, och till dess att det aktiva fordonet har återlämnats till Schysst, bär Användaren allt ansvar för användning och lagring av fordonet.

7.1 Informationsskyldighet

Användaren är skyldig att anmäla alla skador till Schysst, se avsnitt 7.7. Användarens ansvar vid skada. Användaren är vidare ansvarig för att bekanta sig med, och följa de regler och lagar som gäller för framförande av fordonet inklusive för varje tillfälle gällande trafikregler. Användaren har en särskild skyldighet att bekanta sig med relevanta körkortbestämmelser, bestämmelser kring alkohol-/läkemedelsanvändning och trafikregler där fordonet vanligen används.

7.2 Användarens ansvar för användning av fordonet

Användaren ansvarar för fordonet under abonnemangstiden. Om Användaren låter andra framföra eller på annat sätt nyttja fordonet sker detta på Användarens egen risk.

Fordonet får, utöver Användaren, framföras av personer över 18 år med giltigt körkort (minst med behörighet B) och som enligt ”Körkortslagen (1998:488)” har tillstånd att använda fordonet, förutsatt att Användaren gett sitt samtycke till detta.

Personer över 16 år kan också, tillsammans med en handledare, använda fordonet för privat övningskörning enligt «reglerna för övningskörning» som bl.a. återfinns på Transportstyrelsens hemsida. Det är Användarens skyldighet att se till att alla användare av fordonet har ett giltigt körkort (eller som handledare innehar handledarintyg vid övningskörning och i övrigt uppfyller kraven för övningskörning). Observera att bildelning eller vidareuthyrning ej är tillåtet och att försäkringen ej gäller vid sådan olovlig användning av tjänsten.

Schysst förbehåller sig rätten att kontrollera giltigheten på extraförarens/handledarens körkort samt ID-handling.

7.3 Begränsningar i användningen av fordonet

Användaren är skyldig att behandla och använda fordonet på ett ansvarsfullt sätt och inte använda fordonet:

 • för körning utanför allmänna vägar eller områden som är stängda för allmän trafik
 • för kommersiellt bruk såsom handel eller affärer, transport av passagerare eller gods mot vederlag, inklusive uthyrning
 • i näringsverksamhet såsom bud, taxi, bildelning eller liknande
 • för körning till oåtkomlig plats med avseende på fordonets höjd bredd och längd
 • till att bogsera eller på annat sätt förflytta ett annat fordon
 • till att transportera något som kan skada bilen (däribland explosivt, brandfarligt eller frätande material) eller som leder till att det dröjer innan fordonet kan abonneras (på grund av dess skick eller lukt)
 • till att transportera last mot ersättning
 • i tävlingar, bankörningar eller annan form av testkörning i förbjudna områden, inklusive på flygplatser och liknande (gäller privat Användare, för företag tillkommer en extra trafiksjälvrisk om bilen skadar luftfarkost eller delar till sådana med en självrisk på 30 prisbasbelopp per skada)
 • i strid mot trafikregler eller andra föreskrifter
 • i olagliga syften

För användning av fordonet utomlands, se avsnitt 7.4.

Det är heller inte tillåtet att:

 • Avlägsna eller ersätta avgiftsbricka, spårningsbricka/GPS eller annan teknisk utrustning i fordonet
 • Utsätta inredningen för hetta, skarpa föremål eller vätskor som kan fräta eller lämna fläckar
 • Säkra eller paketera gods på ett sätt som skadar fordonet, människor, miljön eller annan egendom
 • Använda snökedjor eller annan utrustning på ett sådant sätt att fordonets kaross eller chassi skadas
 • Installera takräcken, lastare eller annan utrustning på ett sätt som orsakar kosmetisk skada på fordonet vid användning
 • Röka i fordonet
 • Använda fordonet för olagliga ändamål eller på ett olagligt sätt, inklusive, men inte begränsat till, följande exempel på olaglig användning:
 • Körning under påverkan av alkohol och / eller droger och / eller i på annat sätt nedsatt tillstånd
 • Inneha fler passagerare och/eller tyngre laster än fordonet är registrerat för
 • Manipulera fordonets mätarställning
 • Lämna bilen olåst eller på ett sådant sätt att den kan användas av andra

För övriga trafikbestämmelser, se Trafikförordningen (1998:1276). Vid brott mot något av ovan har Schysst rätt att omedelbart avsluta Abonnemanget och återta bilen.

7.4 Användning utomlands

Schyssts fordon får användas i Europa, Israel och Turkiet. Om fordonet ska användas utanför Skandinavien längre än 24 timmar måste Användaren meddela Schysst i förväg.

Vissa länder kräver att föraren har ett grönt kort med sig som bevis på att fordonet är trafikförsäkrat. Idag är dessa Albanien, Azerbajdzjan, Belarus, Iran, Israel, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Behöver Användaren ett grönt kort hjälper Schysst till att beställa ett sådant via försäkringsbolaget. Användaren är dock ansvarig för att kontakta Schysst i god så att kortet hinner beställas och levereras innan avresa.

Schysst förbehåller sig rätten att begränsa användning utanför Skandinavien om särskilda omständigheter föreligger. Vid användning utomlands bör Användaren vara särskilt uppmärksam på att vägtullar, parkeringsavgifter, fortkörningsböter eller andra merkostnader ska betalas av Användaren. Schysst förbehåller sig rätten att debitera Användaren dessa avgifter med ett påslag av moms (25%) samt en administrationsavgift.

7.5 Normalt och onormalt slitage

7.5.1 Normalt slitage

 • Ett mindre antal stenskott på motorhuv/front/backspeglar som inte gjort genomslag till underliggande plåt- eller plastmaterial
 • Mindre repor som kan poleras bort (en bedömning görs utifrån helheten och den tid som bilen har nyttjats av Användaren)
 • Mindre lastrepor på stötfångare som kan poleras bort
 • Obetydliga fälgkantskador (möjliga att polera bort eller som är mindre än 1x1 cm). Max 1 fälgskada
 • Stenskott mindre än 2 mm som inte föranlett till sprickor i rutan och som inte påverkar sikten märkbart och som är möjliga att laga
 • Stenskott/blästring i plast som täcker strålkastare, dimljus, blinkers, etc. men som inte påverkar funktion och som inte gjort hål eller orsakat sprickor
 • Ytliga repor eller skrap på backspegel som är mindre än 3 cm och som inte påverkar funktionen
 • Spår av användning på ratt och andra reglage
 • Mindre skrapmärken i plastdel av instegslister

7.5.2 Onormalt slitage

 • Repor som är 10 cm eller längre eller flera repor på samma karossdel som inte kan poleras bort
 • Ett stort antal stenskott och bucklor eller skador där underliggande plåt eller plastmaterial syns
 • Lastrepor som inte kan poleras bort eller som medfört rostangrepp
 • Sprickor eller liknande skador på stötfångare
 • Täcklock för bogserögla eller dragkrok som saknas
 • Trasiga eller spruckna däcksidor (skär- och klämskador på däck eller spruckna däcksidor från trottoar eller annat objekt)
 • Andra än obetydliga skador på fälg
 • Kraftiga stenskott där glasdelar har lossnat från rutan
 • Hål eller sprickor i strålkastarglas, dimljus, blinkers, etc. förorsakade av stenskott eller annat objekt
 • Sprucken vindruta
 • Repor eller skrapmärken i glas större än 3cm i längd eller diameter
 • Repor eller skrap på backspegel som är längre än 3 cm och som synliggör underliggande material
 • Smuts i interiör som inte går bort efter dammsugning/torkning med fiberduk
 • Revor, hål eller sprickor i interiör (säten, paneler, skärmar, etc.)
 • Lukt som kräver sanering

Vid normalt användande av fordonet, bortsett från fabrikationsfel, förväntas inga fel uppstå i motor/drivlina, bromsar, hjulupphängning, elektronik eller på skyddsplåtar/plast under bilen varför dessa förväntas vara funktionsdugliga vid återlämnande.

7.6 Användarens ansvar för underhåll av fordonet

Användaren är skyldig att behandla och bruka fordonet såsom en ansvarsfull bilägare kan förväntas ta hand om sitt fordon. Användaren åtar sig att vårda fordonet väl under abonnemangsperioden och se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Det innebär t.ex. att Användaren ansvarar för att regelbundet tvätta fordonet in- och utvändigt och att i allmänhet se till att fordonet hålls i gott skick.

Användaren ansvarar för att olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i fordonets instruktionsbok och att rätt bränsle för fordonet används. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel, t.ex. feltankning, debiteras Användaren med ett belopp upp till självrisken.

7.7 Användarens ansvar vid skada

7.7.1 Undersökningsplikt

Användaren är så långt som möjligt skyldig att inspektera fordonet för synliga skador och defekter i samband med leverans eller upphämtning av fordonet. Användaren är skyldig att rapportera alla icke registrerade skador eller defekter som upptäcks, innan fordonet börjar användas. Om Användaren inte rapporterar synliga skador eller brister och börjar använda fordonet förlorar Användaren rätten att göra anspråk på dessa brister vid ett senare tillfälle. Schysst kan då hålla Användaren ansvarig för dessa skador och debitera Användaren relaterade skadekostnader.

7.7.2 Skadeanmälan

Om en skada eller annat fel inträffar under abonnemangsperioden, och som inte är registrerad i fordonets skadelogg, är Användaren omedelbart skyldig att utan dröjsmål, och senast inom 24 timmar, anmäla skadan till Schysst samt göra en skadeanmälan på Gjensidiges hemsida: https://www.gjensidige.se/foretag/foretagsskada/. Schysst eller dess samarbetspartner kommer att ge Användaren instruktioner om hur processen fortlöper. Skadeanmälan måste göras för att försäkringsbolaget ska kunna göra en skadereglering och för att reparation ska kunna genomföras.

Om fordonet har varit involverad i en olycka eller vid personskada måste Användaren omedelbart meddela polisen, och Schysst inom 48 timmar. Detta gäller även om ingen tredje part har varit inblandad.

Vid inbrott eller stöld av fordon ska Användaren också göra en omedelbar polisanmälan, och därefter anmäla skadan hos Schysst och Gjensidige enligt ovan.

Vid skada är Användaren ansvarig att betala gällande självriskbelopp, och eventuella merkostnader pga. oaktsamhet etc. Se avsnitt 5.10.5 för mer information om självrisk vid olika skadefall. I de fall skadekostnaden understiger självriskbeloppet är Användaren fortfarande skyldig att betala den faktiska reparationskostnaden Gjensidige försäkring och Schysst kommer att försöka få ersättning från den part som är skyldig om Användaren kan visa att skadan inte kan hänföras till Användarens fel, avsiktligt intrång, oärlighet eller grov vårdslöshet. Därför måste Användaren, i samråd med Schysst, fylla i en skadeanmälan till Gjensidige enligt ovan.

I varje fordon kommer det att finnas en broschyr med mer specifik information om vem Användaren ska kontakta i vilket skadeläge.

7.7.3 Reparation av skada

Om fordonet skadas måste Användaren efter att ha anmält detta till Schysst/Gjensidige försäkring vara behjälplig med att utföra skadebesiktning så snart det är möjligt. Antingen genom en digital fotobesiktning eller genom att köra fordonet till av Schysst angiven verkstad, alternativt lämna in fordonet till Schysst som utför denna. För efterföljande reparation gäller att verkstadsbesök ska bokas så snart som möjligt efter skadetillfället. Reparationen ska vara utförd innan fordonet återlämnas vid avslut av Abonnemanget, eller bokas in kort efter att fordonet återlämnas. Det sistnämnda görs i samråd med Schysst.

Användaren får inte själv utföra reparationer eller ändringar på fordonet, ej heller engagera tredje part för att utföra reparationer eller ändringar på fordonet utan Schyssts godkännande.

7.8 Användarens betalningsansvar

Under abonnemangsperioden förbinder sig Användaren att betala den månatliga abonnemangskostnaden och ytterligare avgifter, senast på det angivna förfallodatumet. Användaren är skyldig att registrera ett giltigt kort med täckning. Se tidigare avsnitt 5.5 Pris, avgifter och betalning.

Utöver den månatliga abonnemangskostnaden är Användaren är skyldig att betala:

 • Faktiska kostnader för trängselskatt/infrastrukturavgifter/vägtullar/färjebiljetter etc. (debiteras med ett påslag av moms på 25% enligt Skatteverkets beslut om hyrbilar och liknande verksamheter);
 • Driftskostnader relaterade till vardaglig användning av fordonet, inklusive men inte begränsat till: bränsle, el, spolarvätska, parkering och regelbunden tvätt; reparation av punktering, reparation som inte kvalificerar för garantiåtgärd och som kan härledas till kundens agerande under prenumerationsperiod, etc.;
 • Kostnader för köp med OKQ8-kortet som finns i fordonen (debiteras Användaren i efterhand);
 • Pristillägg om fordonet inte har full tank/full laddning i samband med återlämning;
 • Kostnad för in- och utvändig tvätt och städning av bilen vid återlämning om Användaren har abonnerat på fordonet kortare än tre månader, dvs en till två månader;
 • Kostnad för grundlig rengöring om bilen är extraordinärt smutsig (t.ex. rengöring efter djur, körning på oljegrus, färsk asfalt/vägmarkering);
 • Kostnad för skador orsakade av djur i bilen (t.ex. sönderriven klädsel);
 • Parkeringsavgifter/böter (kontrollavgifter) och andra avgifter där Schysst är solidariskt ansvarig med Användaren, och som faktureras Schysst om Användaren ej betalar i tid. Schysst kommer debitera Användaren denna avgift med påslag av moms (25%) om moms i ursprungsavgiften är lägre än 25% eftersom en vidarefakturering utgör en ny affärshändelse enligt Skatteverket. Om Användaren ändå betalar avgiften för sent utan att meddela Schysst detta förlorar Användaren rätten att återkräva debiteringen. Det tillkommer en administrationsavgift för varje enskild vidarefakturering enligt gällande prislista;
 • Samtliga kostnader som hänförs till extrabilstjänsten, dessa betalas direkt till vår samarbetspartner Mabi;
 • Kostnader i samband med fordonets returtransport om fordonet återlämnas till en annan plats än överenskommen, eller om fordonet inte når destinationen för egen maskin;
 • Självrisk och eventuella extra kostnader hänförliga till skador som uppstår på fordonet under abonnemangsperioden;
 • Kostnader som kan uppstå till följd av brott mot t.ex. abonnemangsvillkoren och vägtrafiklagen;
 • Kostnader hänförliga till indrivningsprocess av skulder som Användaren har gentemot Schysst (debiteras med dröjsmålsränta och påminnelseavgift);
 • Faktiska kostnader för eventuella ytterligare tjänster och avgifter och tillkommande administrationsavgift;
 • Övriga kostnader.

Se avsnitt 14 för prislista.

7.9 Användarens rättigheter och skyldigheter

Om Schysst väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet kan Användaren omedelbart säga upp abonnemangsavtalet. Schysst måste dock ges en rimlig tidsram för att avhjälpa överträdelsen. Användaren förlorar sin rätt att åberopa ett fel, vare sig det är en defekt eller försening som inte beror på Användarens handhavande, om Användaren inte inom rimlig tid efter det att hen upptäckt eller borde ha upptäckt överträdelsen meddelar Schysst om detta. Tekniska fel som uppstår på fordonet under abonnemangsperioden och som inte beror på Användarens handhavande, och som kan åtgärdas inom en rimlig tid, berättigar inte Användaren att omedelbart säga upp Abonnemanget. Om reparation inte kan tillhandahållas inom en rimlig tid, avgör Schysst om ett nytt Abonnemang för ett nytt fordon ska erbjudas Användaren (beroende på tillgänglighet) för återstående tid av Abonnemanget, eller om abonnemangsförhållandet ska anses avslutat från den tidpunkt då Schysst fick felmeddelandet från Användaren. Om felet på fordonet inte kan hänföras till Användarens handhavande kommer Schysst i samråd med Användaren att ombesörja transport av fordonet till Schyssts lokaler (gäller endast kunder i Stockholm och Uppsala).

8. FRISKRIVNING

Schysst tar inget ansvar för skada på eller förlust av egendom som Användaren eller någon annan lämnat, lagrat eller transporterat i fordonet. Schysst friskriver sig allt ansvar gentemot Användaren med avseende på förlust av tid, pengar eller något annat som kan uppstå från, eller är relaterat till, abonnemangsförhållandet. Utöver det ansvar som beskrivs ovan Schysst har inget ansvar för installation av ytterligare utrustning såsom skidställ, barnstol, GPS, etc. Användaren ansvarar för att sådan utrustningen installeras korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler samt avlägsnas utan inverkan på bilen innan återlämning. Felaktig användning eller felaktig installation/avinstallation av sådan utrustning som leder till att fordonet behöver repareras debiteras Användaren.

9. SÄKERHET

Schysst kan kräva att Användaren ställer säkerhet för fordonet och det ekonomiska ansvar som följer av abonnemangsförhållandet. Säkerhet kan ställas i form av en reservation på ett kontokort, bankinsättning eller annan form av deposition som avtalsparterna kommer överens om. När Användaren godkänner dessa villkor ger Användaren medgivande till att Schysst får debitera Användarens kort eller deposition för abonnemangsbeloppet, vägtullar, parkeringsavgifter, skadekostnader och övriga avgifter, eller annat som regleras av detta avtal. Användarens kort debiteras automatiskt vid varje förfallodatum.

10. AVTALSBROTT

Både Schysst och Användaren har en ömsesidig rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan vid ett väsentligt brott mot abonnemangsvillkoren, såsom överträdelse av skyldigheter som beskrivs i villkoren och som inte korrigeras inom tre (3) arbetsdagar efter att skriftligt meddelande har givits, utebliven betalning utan giltig anledning (och som ej kommer in efter tre (3) arbetsdagar) och förlust av körkort.

11. AVTALSFORMALITETER

11.1 Ändringar

Schysst har rätt att under abonnemangsperioden ändra dessa Allmänna Villkor. Se avsnitt 3 för mer information.

11.2 Val av lag

Dessa Allmänna Villkor lyder under svensk lag.

11.3 Tvist

Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor och/eller Avtalet mellan Schysst och Användaren, och som inte kan lösas i samförstånd med varandra, ska i första hand prövas i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och i sista hand svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

12. PERSONUPPGIFTER

Schysst behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Schysst Personuppgiftspolicy, som återfinns här.

I korthet: Schysst kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter, inklusive förordning 2016/679 / EU ("GDPR"). Schysst behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att upprätta ett abonnemangsavtal, upprätta skadeanmälan, erbjuda tjänster eller för att skicka marknadsföring. Schysst lagrar information om abonnemangsförhållandet i sitt interna användarregister som länkar Användarens personliga information till bildata under den period som Abonnemanget eller andra tjänster har varit aktiva.

Schysst har tillgång till data relaterat till fordonets passager av vägtullar och andra tilläggstjänster som faktureras/debiteras av Schysst. Informationen som Schysst behandlar inkluderar kontaktinformation (såsom namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer) och information som Användaren har gett Schysst i samband med förfrågningar och eventuella undersökningar. Schysst kan vid behov dela data med tredje part som agerar å Schyssts vägnar, t.ex. vid skadereglering, tjänsteleveranser och vid inkasso. Alla Schysst-fordon har spårningsutrustning monterad som ger Schysst tillgång till data relaterat till fordonets geografiska position, användningsdata (kilometer, körprofil, etc.) och liknande. Syftet är att skydda mot stöld/bedrägeri, ge bästa möjliga grund för prissättning av framtida tjänster, miljöförbättringsåtgärder och liknande. Enligt personuppgiftslagen har Användaren rätt att få tillgång till, korrigera, begränsa behandlingen och radera sina personuppgifter efter avslutat Abonnemang.

Om Användaren ändrar personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress under avtalstiden ska Användaren själv omgående uppdatera dessa uppgifter under ”Min Sida” eller med hjälp av Schysst kundservice. Användaren är själv ansvarig för att uppdateringen sker.

13. KONTAKTINFORMATION

Schysst kan kontaktas via e-post på hej@schysst.se, via chatten på Schyssts hemsida www.schysst.se eller genom vanlig post till Schysst Mobility i Sverige AB, Box 3031, 103 61 Stockholm​. Aktiva Användare har även tillgång till ett telefonnummer.

14. PRISLISTA

Användaren åtar sig att bekanta sig med villkoren och priserna för ytterligare avgifter som beskrivs nedan. Alla priser inkluderar moms om inte annat anges.

Administrationsavgift

Belopp: 275 kr

För incidenter där Schysst belastas med en faktura och/eller administration och utlägg av kostnader som är ett resultat av Användarens användning av fordonet.

Frånvaro vid överenskommen tid för leverans/återlämning av fordon

Belopp: 500 kr

Om användaren inte dyker upp inom 30 minuter efter överenskommen tid för leverans/återlämning av fordon.

Hjulskifte som ej genomförts under överenskommen period

Belopp: 1 000 kr

Period under vilken hjulskifte ska genomföras kommer framgå i information som skickas till Användaren.

Frånvaro vid bokad tid för besiktning, hjulskifte etc.

Belopp: Faktisk kostnad

Om Användaren missar en besiktningstid eller liknande utan att ha meddelat Schysst detta minst två (2) dagar innan bokat datum kommer Användaren debiteras den faktiska kostnaden för vad besöket skulle ha kostat.

Tvätt och städ i samband med återlämning (obligatorisk för abonnemang kortare än tre månader)

Belopp (invändig städning + tvätt): 695 kr

Belopp (extraordinärt smutsigt fordon): Faktisk kostnad eller minst 500 kr

Tvätt- och städavgiften tillkommer om Användaren har abonnerat på fordonet i högst två månader (dvs 1-2 månader). Om Användaren har abonnerat på fordonet i minst tre månader ingår tvätt och städ kostnadsfritt vid återlämning. Anses fordonet vara i extraordinärt stökigt eller smutsigt skick kommer kunden att kontaktas, och det kan komma att tillkomma en extra avgift. Detta gäller oberoende abonnemangslängd.

Bränslebrist vid återlämning

Belopp: 1 000 kr

Användaren är ansvarig att återlämna fordonet med full tank motsvarande som vid leverans/upphämtning av fordonet.

Ofullständigt laddad bil (mindre än 50%)

Belopp: 300 kr

Användaren är ansvarig att återlämna fordonet med minst 50% laddning, dvs motsvarande som vid leverans/upphämtning av fordonet.

Böter relaterade till olaglig användning av bilen (fortkörningsböter, parkeringsböter etc.)

Belopp: Faktisk kostnad + moms (25%) + administrationsavgift

Inkluderar parkeringsböter, fortkörningsböter, etc.

Parkeringsavgift

Belopp: Faktisk kostnad + momstillägg (25% om momssatsen skulle vara lägre) + administrationsavgift

Användaren är ansvarig för att registrera fordonet och betala avgift vid parkering. Om en faktura för parkering skickas till Schysst debiteras Användaren, utöver administrationsavgiften, denna kostnad.

Trängselskatt, infrastrukturavgift, vägtullar, färjebiljett

Belopp: Faktisk kostnad för trängselskatt, passering av vägtullar, färjebiljett eller infrastrukturavgift + momstillägg (25%)

Trängselskatt/avgifter för vägtullar, infrastrukturavgifter och färjebiljetter (som inte betalas av Användaren direkt) vidaredebiteras Användaren med påslag av moms (25%). En viss eftersläpning i dessa transaktioner kan förväntas. Speciellt om Användaren kör utomlands. Ingen administrationsavgift utgår för debitering av trängselskatt/vägtullar och infrastrukturavgifter.

Tankning, laddning, tvättning etc. med OKQ8-kortet

Belopp: Faktisk kostnad (inklusive moms)

Användaren efterbiteras summan som hen har tankat, laddat, tvättat och köpt för på samma konto som månadsavgiften för Schysst-Abonnemanget dras från.

Abonnemang som avslutas tidigare än angiven bindningstid

Belopp: Erhållen rabatt + 1 000 kr

Om Användaren har tecknar ett Abonnemang med bindningstid och återlämnar fordonet tidigare än den angivna bindningstiden kommer Användaren behöva återbetala den rabatt som erhållits för abonnemangsperioden samt ett tillägg på 1 000 kr.

Byte av fordon under abonnemangsperiod med bindningstid

Belopp: 500 kr

Användaren kan byta fordon under abonnemangsperioden med bindningstid och erhåller då fortsatt den procentuella rabatt som Användaren fick på det ursprungliga fordonet. Bindningstiden är densamma och räknas från den dag då det första Abonnemanget aktiverades.

Borttappad nyckel

Belopp: 4 000 kr

Borttappat tank-/tvättkort

Belopp: 200 kr

Borttappade tillbehör/lösa delar (t.ex. ODB2-chip, laddkablar, första hjälpen-kit, varningstriangel, dragkrok, kompressor)

Belopp: Faktisk kostnad + administrationsavgift

Rökning i fordonet

Belopp: 2 000 kr eller faktiskt kostnad för rengöring

Skada på fälg som går att reparera (gäller ej skev/deformerad fälg)

Belopp: 2 000 kr per fälg

Skador på interiören

Belopp: Faktisk kostnad om skadan inte täcks av försäkring

Se försäkringsvillkor för fullständiga villkor

Körning utanför tillåtet område

Belopp: 4 000 kr + eventuellt ytterligare kostnader

Om fordonet körs utanför Europa, Israel eller Turkiet utan föregående godkännande från Schysst. Ytterligare kostnader, utöver den fasta avgiften, kan tillkomma. T.ex. om fordonet, oavsett skäl, behöver transporteras tillbaka till Sverige har Schysst rätt att, utöver den fasta avgiften, debitera Användaren den faktiska kostnaden för transporten.

Åtgärd som kräver utryckning från en eller flera av Schyssts anställda

Belopp: 1 000 kr per påbörjad timme

Om det anses att en utryckning är nödvändig kommer Användaren i förhand informeras om detta.

Hemleverans eller upphämtning av fordon

Belopp (Stockholm): Från 500 kr per leverans eller upphämtning
Belopp (Uppsala/Norrtälje): Från 1 500 kr per leverans eller upphämtning

Om Användaren önskar att få sitt fordon levererat i samband med abonnemangsstart och/eller upphämtat i samband med abonnemangsavslut.

Extrabil

Belopp: Pris vid förfrågan

Priserna varierar med modell, variant, tillgänglighet och säsong.

Självrisker

 • Vagnskada: 4 000 kr
 • Maskinskada: 4000 kr
 • Trafikskada: 4 000 kr
 • Brandskada: 4 000 kr
 • Stöld*: 4 000 kr
 • Stöld med nyckel: 4 000 kr + 10% av skadekostnader (lägst 6 500 kr)
 • Bärgning/Räddning**: 4 000 kr
 • Allrisk: 4 000 kr
 • Glasskada – Reparation av stenskott: 0 kr
 • Glasskada – Byte av ruta: 2 000 kr
 • Rättsskydd: 4 000 kr
 • Skador upptäckta vid återlämning***: 4 000 kr

* Om Användaren har varit oaktsam har Schysst rätt att, utöver självrisken, debitera Användaren relaterade skadekostnader

** Om Användaren kontaktar Gjensidiges räddning/bärgningstjänst istället för den vägassistans som kan nyttjas via det abonnerade fordonets bilmärke

***Dock för max tre skador. Gäller ej skada i kupé/bagageutrymme, maskinskada, glasskada, rengöring.