Allmänna Villkor

Giltiga från och med den 2 juli 2021 och tillsvidare.

Nedan följer de allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) under vilka avtal (”Avtalet”) träffats mellan Schysst Mobility i Sverige AB, med adress Arenavägen 29, 121 77 Johanneshov, nedan kallat ”Schysst” och avtalsslutande privatperson, nedan kallad ”Användaren” för bilabonnemangstjänsten Schysst (”Abonnemanget”). Avgifter för överträdelser, självrisk etc. följer av den prislista som anges sist i dessa Allmänna Villkor.

SAMMANFATTNING

Redan på väg att teckna ett bilabonnemang hos Schysst? Här kommer en sammanställning av villkoren:

 • Abonnemanget har ingen bindningstid men Användaren betalar en kalendermånad i förskott och abonnemanget löper på automatiskt
 • Om Användaren säger upp abonnemanget har Användaren kvar den tid som Användaren har betalat för
 • I abonnemangskostnaden ingår underhåll (service, däckbyte), försäkring, obegränsad körsträcka, tillgång till extrabil och möjlighet att byta fordon
 • Användaren måste vara över 18 år, ha en svensk bostadsadress, ha ett giltigt körkort (minst med behörighet B), ha en giltig svensk ID-handling och bli godkänd vid kreditupplysning för att kunna teckna Abonnemanget
 • Om Användaren är oaktsam och orsakar att försäkringen inte gäller har Schysst rätt att debitera Användaren motsvarande kostnader
 • Schysst har rätt att när som helst ändra villkoren
 • Kontakta Schysst via hej@schysst.se eller via chatten på hemsidan vid eventuella frågor och/eller funderingar

1. OM BILABONNEMANGSTJÄNSTEN

Schysst är en abonnemangstjänst där Användaren abonnerar på ett fordon med en fast månadsavgift. Fordonet är markerat med Schyssts logotyp. Abonnemanget har ingen bindningstid men är förbetalt med en kalendermånads intervall (t.ex. från 15 februari till 15 mars).

Följande tjänster ingår i abonnemanget:

 • Försäkring som tillhandahålls av Gjensidige Försäkring och inkluderar halvförsäkring, trafikförsäkring och återlämningsförsäkring. Halvförsäkringen kompletteras av vagnskadegaranti (från biltillverkaren) vilket i praktiken innebär att försäkringen motsvarar en helförsäkring
 • Service
 • Däck, däckhotell och däckbyte
 • Obegränsad körsträcka
 • Upp till 10 dagars extrabil per år (se avsnitt 5.6)
 • Möjlighet att byta fordon (se avsnitt 5.7)
 • Kundtjänst 7 dagar i veckan

Trängselskatt ingår inte i abonnemangspriset utan debiteras Användaren varje månad med påslag av moms (25%).

2. GODKÄNNANDE AV ABONNEMANGSVILLKOR

Dessa Allmänna Villkor reglerar Användarens användning och anslutning till Schysst bilabonnemangstjänst. Genom att markera godkännanderutan för abonnemangsvillkor i registreringsprocessen bekräftar Användaren att denne godkänner dessa Allmänna Villkor och Schyssts Personuppgiftspolicy, och accepterar att vara bunden av dessa.

3. ÄNDRING AV ABONNEMANGSVILLKOR

Schysst förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna Villkor. I händelse av villkorsändringar kommer Schysst informera Användaren om dessa via e-post. Vid väsentliga ändringar som innebär en betydande förändring av Användarens rättigheter och/eller skyldigheter ska Schysst informera Användaren om dessa innan de träder i kraft. Vid eventuell prisändring av månadsavgiften ska Schysst informera Användaren om en sådan ändring 30 dagar innan de träder i kraft. De senast uppdaterade Allmänna Villkoren kommer finnas tillgängliga på Schyssts hemsida www.schysst.se.

Om Användaren inte accepterar de nya villkoren förbehåller sig Schysst rätten att avsluta Abonnemanget. Om Användaren fortsätter att använda tjänsten efter det att nya villkor träder i kraft, samtycker Användaren till att vara bunden av de uppdaterade villkoren. Användaren är skyldig att kontinuerligt hålla sig uppdaterad avseende ändring av avtalsvillkor och månadsavgift.

4. GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR ATT TECKNA ABONNEMANG

För att teckna abonnemang behöver Användaren:

 • vara över 18 år;
 • ha en svensk bostadsadress;
 • ha ett giltigt svenskt körkort (minst med behörighet B) eller ett giltigt körkort utfärdat av EU/EES-stat;
 • ha en giltig svensk ID-handling;
 • bli godkänd vid kreditupplysning;
 • godkänna dessa Allmänna Villkor samt Personuppgiftspolicyn.

Vidare behöver Användaren ha ett svenskt BankID och ett giltigt kort (VISA, MasterCard eller AMEX) med täckning. Kortet registreras i samband med tecknandet av Abonnemanget och används därefter för samtliga betalningar kopplade till Abonnemanget.

Schysst förbehåller sig rätten att genomföra en kreditupplysning på Användaren efter bekräftad bokning och att annullera en bekräftad bokning om kreditvärdigheten är för låg. Schysst förbehåller sig vidare rätten att avvisa förfrågningar om Abonnemang, inklusive att annullera en bekräftad bokning, utan ytterligare motivering.

Schysst förbehåller sig rätten att kontrollera Användarens körkort vid upphämtning eller leverans av fordonet, samt att kontrollera körkortets giltighet via Transportstyrelsens register.

Användaren ansvarar för att användarnamn och lösenord som är kopplat till abonnemanget inte tillgängliggörs för andra personer. Om Användaren misstänker att andra har tillgång till ett användarnamn och/eller lösenord är Användaren skyldig att meddela Schysst omedelbart.

Användaren förbinder sig att den information som kunden lämnar till Schysst är korrekt och fullständig och ansvarar för att denna alltid hålls uppdaterad. Kontaktuppgifter och betalningsuppgifter kan uppdateras på hemsidan under ”Min Sida”.

Schysst har rätt att kommunicera med Användaren via en registrerad e-postadress, chatt, telefonnummer och/eller postadress i enlighet med tillämplig lag.

5. TJÄNSTEVILLKOR

5.1 Fordon som omfattas av villkoren

Avtalet gäller för Abonnemang på de fordon som har en aktiv status på Användarens ”Min Sida”.

5.2 Abonnemangets giltighetstid

Abonnemanget är giltigt från det avtalade upphämtnings- eller leveransdatumet och betalas en kalendermånad i förskott. Abonnemanget förnyas automatiskt samma datum varje månad och löper vidare till dess att en av parterna skriftligen säger upp avtalet. I samband med att Abonnemanget automatiskt förnyas debiteras Användaren den totala abonnemangsavgiften för nästa abonnemangsperiod. I händelse av uppsägning är Abonnemanget giltigt under den kalenderperiod som Abonnemanget har debiterats för.

5.3 Leverans eller upphämtning av fordon

Vid abonnemangsstart kan fordonet hämtas av Användaren på plats anvisad avSchysst eller beställas för hemleverans. För hemleverans tillkommer pristillägg i enlighet med gällande prislista (se avsnitt 14). Denna tjänst kan ha geografiska begränsningar.

Vid upphämtning/leverans av fordonet är Schysst skyldig att göra fordonet tillgängligt för Användaren på överenskommen tid och plats. Fordonet levereras till Användaren med full tankeller laddning.

5.4 Begränsning av körsträcka

Abonnemangstjänsten har ingen begränsning av körsträcka.

5.5 Användning utomlands

Schyssts fordon får användas i Europa, Israel och Turkiet. Om fordonet ska användas utanför Skandinavien längre än 24 timmar måste Användaren meddela Schysst i förväg. Schysst förbehåller sig rätten att begränsa användning utanför Skandinavien om särskilda omständigheter föreligger. Vid användning utomlands bör Användaren vara särskilt uppmärksam på att vägtullar, parkeringsavgifter, fortkörningsböter eller andra merkostnader ska betalas av Användaren. Schysst förbehåller sig rätten att debitera Användaren dessa avgifter, samt en administrationsavgift.

5.6 Extrabilstjänsten

Användaren har under abonnemangsperioden rätt att utnyttja en extrabil av typen SUV eller skåpbil upp till tio dagar per år.

Under den första månaden i abonnemangsperioden kan Användaren maximalt utnyttja en extrabil under tre dagar. Återstående dagar kan nyttjas först efter det att den andra abonnemangsmånaden har betalats.

Om Användaren önskar nyttja en extrabil utöver vad som ingår i Abonnemanget, kan detta i vissa fall erbjudas mot en avgift, se avsnitt 14 för prislista.

Under perioder med hög efterfrågan, så som semester eller lov, kan tillgången till extrabilar vara begränsad. Under högsäsong kan Schysst inte garantera tillgång till en extrabil och Användaren kan inte kräva återbetalning av en del av den betalda abonnemangsavgiften, även om Schysst inte kan leverera en extrabil under önskad period.

Extrabilen tillhandahålls med hjälp av en tredje part och kan således omfattas av andra försäkringsvillkor och självrisker jämfört med det ordinarie fordonet i Abonnemanget. Användaren är skyldig att bekanta sig med dessa innan användning av extrabilen.

5.6.1 Bokning och leverans av extrabil

Bokning av en extrabil sker antingen via ”Min Sida”, e-post eller via chatten på Schyssts hemsida. Extrabilen måste bokas minst 14 dagar innan önskat leveransdatum. Schysst levererar extrabilen till Användaren på överenskommet datum och hämtar samtidigt upp Användarens ordinarie fordon, om inget annat har avtalats.

5.6.2 Återlämning av extrabil

Schysst hämtar upp extrabilen på överenskommet datum, och återlämnar samtidigt Användarens ordinarie fordon. Schysst förbehåller sig dock rätten att begära att Användaren själv återlämnar fordonet på av Schysst anvisad plats. I detta fall förbinder sig Schysst att säkerställa att ordinarie fordon samtidigt kan hämtas upp av Användaren på samma plats.

5.7 Byte av fordon

Användaren kan under sin abonnemangsperiod byta ut sitt fordon mot ett annat. Detta görs via ”Min Sida”. Det månatliga abonnemangspriset kommer att justeras till det nya beloppet i samband med nästkommande dragning. Om Användaren har bytt till en bilmodell med högre månatlig avgift kommer Användaren att debiteras motsvarande kostnad i samband med nästkommande dragning. Det är en engångskostnad som tillkommer utöver den justerade abonnemangskostnaden vid den första dragningen efter att bytet har skett. Om Användaren har bytt till en bilmodell med lägre månatlig avgift mitt i sin abonnemangsperiod, kommer motsvarande belopp att krediteras i samband med nästkommande dragning, dvs. den första dragningen efter fordonsbytet.Se avsnitt 5.3 för villkor gällande leverans/upphämtning av fordon samt avsnitt 5.9 för villkor gällande återlämning av fordon.

5.8 Avslutning av abonnemang

Abonnemanget har ingen bindningstid och Användaren kan avsluta Abonnemanget när Användaren vill och avslutningen av Abonnemanget träder i kraft i slutet av den aktuella abonnemangsperioden. Avslutning av Abonnemanget görs via ”Min Sida”. Användaren kan även kontakta Schyssts kundservice. Då Användaren betalar en kalendermånad i förskott (se avsnitt 5.2) innebär detta att Användaren, om Användaren är en bit in på sin abonnemangsperiod, kan fortsätta att använda sitt Abonnemang till i slutet av sin aktuella abonnemangsperiod. För återlämning av fordon efter avslutat Abonnemang, se avsnitt 5.9.

5.9 Återlämning av fordon

Villkoren för återlämnande av fordon gäller vid alla tillfällen då fordonet av någon anledning ska återlämnas till Schysst, t.ex. vid avslutat abonnemang och byte av fordon. Som utgångspunkt ska Användaren återlämna fordonet till Schysst garage i Stockholm, om inte annat särskilt avtalats. Om Användaren inte dyker upp vid den överenskomna tiden debiteras Användaren eventuella merkostnader. För upphämtning av fordonet tillkommer pristillägg i enlighet med gällande prislista (se avsnitt 14). Denna tjänst kan ha geografiska begränsningar. Vid upphämtning av fordonet är Användaren skyldig att göra fordonet tillgängligt för Schysst på överenskommen tid och plats.

Användaren ansvarig för att fordonet återlämnas i samma skick som när fordonets levererades/hämtades. Användaren är ansvarig för eventuella skador som upptäcks vid återlämnande av fordonet och som inte redan är registrerade i fordonets skadelogg, dock begränsat till tillämplig självrisk i återlämningsförsäkringen (4 000 kr om ≤ 3 skador). Användaren måste också se till att fordonet tvättas in- och utvändigt och återlämnas med full tank/laddning som vid leverans/hämtning. Kostnader för att inte tvätta och/eller tanka/ladda fordonet vid återlämning debiteras Användaren i enlighet med gällande prislista. Återlämning anses ha skett när både fordonet och bilnycklarna har kommit i Schyssts ägo i enlighet med överlämningsavtalet.

Användaren är ansvarig för bilen tills till dess att den fysiska återlämningen har skett, vilket sker när både fordonet och bilnycklarna har kommit i Schyssts ägo. Om det finns en giltig orsak kan Schysst kräva att fordonet återlämnas vid en tidigare tidpunkt än den som har överenskommits. Användaren kan kräva det angivna skälet utan att detta påverkar Användarens skyldighet att återlämna fordonet. Schysst har rätt att hämta fordonet efter att den avtalade abonnemangsperioden har löpt ut om Användaren inte är villig att återlämna fordonet på frivillig basis. Eventuella kostnader för detta debiteras Användaren. I händelse av överskridande av det överenskomna återlämningsdatumet eller annat allvarligt brott mot abonnemangsvillkoren kan eventuella rabatter, försäkringar eller specialavtal upphävas av Schysst.

5.10 Förebyggande underhåll (däckbyte, service)

Det kan hända att Abonnemanget sträcker sig över perioder då det finns behov av underhåll av fordonet, såsom däckbyte och service. Det kan innebära att Användaren inte har tillgång till sitt fordon under en kort period. Detta ger inte Användaren rätt att säga upp Abonnemanget i förtid.

Vid behov av däckbyte kommer Schysst att kontakta Användaren i god tid för att boka in tid och plats för detta. När datumet för inplanerat däckbyte infaller ska Användaren lämna fordonet till av Schysst anvisad däckverkstad. Användaren ansvarar också för upphämtning av fordonet hos däckverkstaden när däckbytet är klart. I samband med däckbyte är Användaren skyldig att efterdra hjulbultarna efter ungefär 5–10 mils körning. Schysst åtar sig att lagra vinter-/ sommardäck på däckhotell under perioden de inte används.

Schysst fordon har även serviceintervaller, bestämda av biltillverkaren, som måste följas för att fordonen ska hållas i bra skick. Om fordonet behöver lämnas in på service under Användarens abonnemangsperiod kommer Schysst att kontakta Användaren i god tid om detta, och vid vilken tidpunkt servicetillfället infaller. Schysst ansvarar för att hämta fordonet hos Användaren vid denna tidpunkt och lämna in på service. Schysst ansvarar också för att lämna tillbaka fordonet till Användaren efter att servicen är klar. Under serviceperioden är Användaren skyldig att göra fordonet tillgänglig för Schysst.

Om fordonet är i behov av ytterligare service under abonnemangsperioden är Användaren skyldig att kontakta Schysst. Se avsnitt 6.3 Användarens ansvar för underhåll av fordonet.

5.11 Försäkring och självrisk

Schysst har alla sina fordon försäkrade genom Gjensidige Försäkring. Försäkringen ingår i det månatliga abonnemangsbeloppet. Försäkringen inkluderar halvförsäkring, trafikförsäkring och återlämningsförsäkring. Halvförsäkringen kompletteras av vagnskadegaranti (från biltillverkaren) vilket i praktiken innebär att försäkringen motsvarar en helförsäkring. Vid skada med det försäkrade fordonet betalar Användaren en självrisk. Nedan framgår det vad självrisken är i olika skadefall. Användaren kan inte ingå försäkringsavtal relaterade till fordonet med andra aktörer.

 • Vagnskada: 4 000 kr
 • Maskinskada: 4000 kr
 • Trafikskada: 4 000 kr
 • Brandskada: 4 000 kr
 • Stöld*: 4 000 kr
 • Stöld med nyckel: 4 000 kr + 10% av skadekostnader (lägst 6 500 kr)
 • Bärgning/Räddning**: 4 000 kr
 • Allrisk: 4 000 kr
 • Glasskada – Reparation av stenskott: 0 kr
 • Glasskada – Byte av ruta: 4 000 kr
 • Rättsskydd: 4 000 kr
 • Skador upptäckta vid återlämning***: 4 000 kr
* Om Användaren har varit oaktsam har Schysst rätt att, utöver självrisken, debitera Användaren relaterade skadekostnader

** Om Användaren kontaktar Gjensidiges räddning/bärgningstjänst istället för den abonnerade bilmodellens vägassistans som ingår för bilen

***Dock för max tre skador. Gäller ej skada i kupé/bagageutrymme, maskinskada, glasskada, rengöring

Om Användaren har agerat oaktsamt i händelse av skada har Schysst rätt att debitera Användaren en större del av skadan än vad avtalad självrisk föreskriver.

6. ANVÄNDARENS ANSVAR FÖR FORDONET

Under abonnemangsperioden, och till dess att det aktiva fordonet har återlämnats till Schysst, bär Användaren allt ansvar för användning och lagring av fordonet.

6.1 Informationsskyldighet

Användaren är skyldig att anmäla alla skador till Schysst. Se avsnitt 6.4. Användarens ansvar vid skada. Användaren är vidare ansvarig för att bekanta sig med, och följa de regler och lagar som gäller för framförande av fordonet inklusive för varje tillfälle gällande trafikregler. Användaren har en särskild skyldighet att bekanta sig med relevanta körkortbestämmelser, bestämmelser kring alkohol- / läkemedelsanvändning och trafikregler där fordonet vanligen används.

6.2 Användarens ansvar för användning av fordonet

Användaren ansvarar för fordonet under abonnemangstiden. Om Användaren låter andra framföra eller på annat sätt nyttja fordonet sker detta på Användarens egen risk.

Fordonet får, utöver Användaren, framföras av personer över 18 år med giltigt körkort (minst med behörighet B) och giltig svensk ID-handling, förutsatt att Användaren gett sitt samtycke till detta. Fordonet får även nyttjas för privat övningskörning och då framföras av personer över 16 år tillsammans med en instruktör enligt gällande regelverk i Sverige. Användaren ansvarar för att den som framför fordonet, eller agerar instruktör vid övningskörning med fordonet, har ett giltigt körkort (minst med behörighet B) och svensk giltig ID-handling. Schysst förbehåller sig rätten att kontrollera giltigheten på extraförarens/instruktörens körkort samt ID-handling.

Fordonet får endast användas för normalt bruk på väg, och det får inte användas:

 • till att köra passagerare mot ersättning (t.ex. som taxi, hyrbil, i bilpool eller liknande)
 • för körning i terräng eller på vägar som är olämpliga för bilen (inklusive racerbanor)
 • för körning till oåtkomlig plats med avseende på fordonets höjd bredd och längd
 • till att köra för många passagerare och/eller för mycket bagage
 • till att bogsera eller driva på andra fordon, släpvagnar eller föremål
 • till att transportera något som kan skada bilen (däribland explosivt eller brännbart material) eller som leder till att det dröjer innan fordonet kan abonneras (på grund av dess skick eller lukt)
 • till att transportera last mot ersättning
 • i racertävlingar, rallyn eller andra tävlingar
 • i förbjudna områden, inklusive på flygplatser och liknande
 • i strid mot trafikregler eller andra föreskrifter
 • i olagliga syften

För användning av fordonet utomlands, se avsnitt 5.5.

Det är heller inte tillåtet att:

 • Avlägsna eller ersätta GPS, OBD2-brickor eller annan teknisk utrustning som Schysst placerat i fordonet
 • Manipulera fordonets mätarställning
 • Säkra eller paketera gods på ett sätt som skadar fordonet, människor, miljön eller annan egendom
 • Använda snökedjor eller annan utrustning på ett sådant sätt att fordonets kaross eller chassi skadas
 • Installera takräcken, lastare eller annan utrustning på ett sätt som orsakar kosmetisk skada på fordonet vid användning
 • Röka i fordonet

För övriga trafikbestämmelser, se Trafikförordningen (1998:1276).

6.3 Användarens ansvar för underhåll av fordonet

Användaren är skyldig att behandla och bruka fordonet såsom en ansvarsfull bilägare kan förväntas ta hand om sitt fordon. Användaren åtar sig att vårda fordonet väl under abonnemangsperioden och se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Det innebär t.ex. att Användaren ansvarar för att regelbundet tvätta fordonet in- och utvändigt och att i allmänhet se till att fordonet hålls i gott skick.

Användaren ansvarar för att olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i fordonets instruktionsbok och att rätt bränsle för fordonet används. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel, t.ex. feltankning, debiteras Användaren med ett belopp upp till självrisken.

Användaren ansvarar för att meddela Schysst om fordonet indikerar behov av service (t.ex. om varningslampor är tända), eller om Användaren har kunskap eller misstankar om att fordonet behöver service. Användaren förbinder sig att vara tillgänglig för Schysst så att fordonet kan genomgå underhåll. Fordonsfel som kan åtgärdas inom rimlig tid, berättigar inte Användaren att säga upp abonnemanget i förtid.

6.4 Användarens ansvar vid skada

Användaren är skyldig att inspektera fordonet för synliga skador eller defekter i samband med leverans eller upphämtning av fordonet, innan bilen börjar användas. Om Användaren inte rapporterar synliga skador eller brister och fortfarande använder bilen förlorar Användaren rätten att göra anspråk på dessa brister. Schysst har således rätt hålla Användaren ansvarig för dessa skador och debitera Användaren motsvarande skadekostnader.

Om en skada eller annat fel inträffar under abonnemangsperioden är Användaren omedelbart skyldig att utan dröjsmål, och senast inom 24 timmar, anmäla skadan till Schysst samt göra en skadeanmälan på Gjensidiges hemsida:https://www.gjensidige.se/foretag/foretagsskada/.

Vid inbrott eller stöld av fordon ska Användaren omedelbart göra en polisanmälan, och därefter anmäla skadan hos Schysst och Gjensidige enligt ovan. I varje fordon kommer det att finnas en broschyr med mer specifik information om vem Användaren ska kontakta i vilket skadeläge.

Användaren får inte själv utföra reparationer eller ändringar på fordonet, ej heller engagera tredje part för att utföra reparationer eller ändringar på fordonet utan Schyssts godkännande.

Vid skada är Användaren ansvarig att betala gällande självriskbelopp, och eventuella merkostnader pga. oaktsamhet etc. Se avsnitt 5.11 för mer information om självrisk vid olika skadefall. I de fall skadekostnaden understiger självriskbeloppet är Användaren fortfarande skyldig att betala den faktiska reparationskostnaden.

6.5 Användarens rättigheter

Schysst tillämpar 14 dagars ångerrätt som ger Användaren rätt att ångra detta abonnemangsavtal inom 14 dagar från och med mottagandet av orderbekräftelsen. För att utnyttja ångerrätten ska Användaren, innan tidsfristen om 14 dagar går ut, meddela Schysst skriftligen via e-post eller chatt om detta. Om Användaren utnyttjar ångerrätten måste Användaren återlämna fordonet till Schysst för det fall fordonet redan hämtats/levererats till Användaren. Användaren står för eventuella returkostnader. Se avsnitt 5.9för återlämning av fordon. Schysst garanterar bara en fullständig återbetalning i de fall fordonet är återlämnat i samma skick som Användaren fick den.

Om Schysst väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt Avtalet kan Användaren säga upp abonnemangsavtalet i förtid. Schysst måste dock ges en rimlig tidsram för att avhjälpa överträdelser av Avtalet. Om överträdelser inte korrigeras, eller rättas inom rimlig tid efter att Användaren har framfört sitt klagomål till Schysst, kan Användaren kräva en proportionell prisreduktion. Användaren förlorar sin rätt att åberopa fel, fördröjning etc. om Användaren inte meddelar Schysst om detta inom rimlig tid från det överträdelser av Avtalet har, eller borde ha, upptäckts.

6.6 Användarens betalningsansvar

Under abonnemangsperioden förbinder sig Användaren att betala den månatliga abonnemangskostnaden och eventuella ytterligare avgifter, senast på det angivna förfallodatumet. Användaren är skyldig att registrera ett giltigt kort med täckning. Vid behov kan kortuppgifter ändras via ”Min Sida” eller genom att kontakta Schysst.

Abonnemanget betalas i förskott med en kalendermånads intervall (t.ex. från 15 februari till 15 mars) och Schysst förbehåller sig rätten att justera abonnemangspriset med minst 30 dagars varsel. Abonnemangsbeloppet dras automatiskt från Användarens registrerade kort varje månad. I händelse av försenad eller utebliven betalning har Schysst rätt att inkassera utestående belopp med dröjsmålsränta i enlighet med svensk Räntelag (1975:635) och påminnelseavgift. Vid utebliven betalning har Schysst även rätt att säga upp abonnemanget (se avsnitt 9).

Utöver den månatliga abonnemangskostnaden är Användaren är skyldig att betala:

 • Faktiska kostnader för trängselskatt/vägtullar (debiteras inklusive moms);
 • Driftskostnader relaterade till vardaglig användning av fordonet, inklusive men inte begränsat till: bränsle, spolarvätska, parkering och regelbunden tvätt;
 • Pristillägg om fordonet inte har full tank/full laddning i samband med återlämning;
 • Kostnad för grundlig rengöring om bilen är extraordinärt smutsig/stökig (t.ex. rengöring efter djur, körning på oljegrus, färsk asfalt/vägmarkering);
 • Kostnad för skador orsakade av djur i bilen (t.ex. sönderriven klädsel);
 • Parkeringsavgifter, böter eller andra avgifter (med eventuell administrationsavgift) där Schysst är solidariskt ansvarig med Användaren;
 • Kostnader i samband med fordonets returtransport om fordonet återlämnas till en annan plats än överenskommen, eller om fordonet inte når destinationen för egen maskin;
 • Självrisk och eventuella extra kostnader hänförliga till skador som uppstår på fordonet under abonnemangsperioden;
 • Kostnader som kan uppstå till följd av brott mot t.ex. abonnemangsvillkoren och vägtrafiklagen;
 • Kostnader hänförliga till indrivningsprocess av skulder som Användaren har gentemot Schysst (debiteras med dröjsmålsränta och påminnelseavgift);
 • Faktiska kostnader för eventuella ytterligare tjänster och avgifter och tillkommande administrationsavgift;

Se avsnitt 14 för prislista.

7. FRISKRIVNING

Schysst tar inget ansvar för skada på eller förlust av egendom som Användaren eller någon annan lämnat, lagrat eller transporterat i fordonet. Schysst friskriver sig allt ansvar gentemot Användaren med avseende på förlust av tid, pengar eller något annat som kan uppstå från, eller är relaterat till, abonnemangsförhållandet.

8. SÄKERHET

Schysst kan kräva att Användaren ställer säkerhet för fordonet och det ekonomiska ansvar som följer av abonnemangsförhållandet. Säkerhet kan ställas i form av en reservation på ett kontokort, bankinsättning eller annan form av deposition som avtalsparterna kommer överens om. När Användaren godkänner dessa villkor ger Användaren medgivande till att Schysst får debitera Användarens kort eller deposition för abonnemangsbeloppet, vägtullar, parkeringsavgifter, skadekostnader och övriga avgifter, eller annat som regleras av detta avtal. Användarens kort debiteras automatiskt vid varje förfallodatum.

9. AVTALSBROTT

Både Schysst och Användaren har en ömsesidig rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan vid ett väsentligt brott mot abonnemangsvillkoren, såsom överträdelse av skyldigheter som beskrivs i villkoren, utebliven betalning och förlust av körkort.

10. AVTALSFORMALITETER

10.1 Ändringar

Schysst har rätt att under abonnemangsperioden ändra dessa Allmänna Villkor. Se avsnitt 3 för mer information.

10.2 Val av lag

Dessa Allmänna Villkor lyder under svensk lag.

10.3 Tvist

Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor och/eller Avtalet mellan Schysst och Användaren, och som inte kan lösas i samförstånd med varandra, ska i första hand prövas i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och i sista hand svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

11. PERSONUPPGIFTER

Schysst behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Schysst Personuppgiftspolicy, som återfinns här.

Om Användaren ändrar personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress under avtalstiden ska Användaren själv omgående uppdatera dessa uppgifter under ”Min Sida” eller med hjälp av Schysst kundservice. Användaren är själv ansvarig för att uppdateringen sker.

12. ÖVERFÖRING AV ABONNEMANGET

Schysst-abonnemanget kan överföras till en annan person. Den nya Användaren som tar över Abonnemanget tar även över dessa villkor och därmed betalansvaret. Samma regler gäller för överlåtelse som vid teckning av ett nytt Abonnemang (se avsnitt 4), vilket bland annat innebär att Schysst har rätt att göra kreditupplysning på den nya Användaren. Om abonnemanget överförs till en ny Användare kommer både denna och den gamla Användaren att informeras om överlåtelsen per e-post.

13. KONTAKTINFORMATION

Schysst kan kontaktas via e-post på hej@schysst.se, via chatten på Schyssts hemsida www.schysst.se eller genom vanlig post till Schysst Mobility i Sverige AB, Arenavägen 29, 121 77 Johanneshov.

14. PRISLISTA ÖVER YTTERLIGARE AVGIFTER OCH TJÄNSTER

Alla priser gäller per tillfälle och anges inklusive moms om inte annat anges.

Administrationsavgift

Belopp: 275 kr

För incidenter där Schysst belastas med administration och utlägg av kostnader som är ett resultat av Användarens användning av fordonet. Se exempel nedan.

Frånvaro vid överenskommen tid för leverans/återlämning av fordon

Belopp: 2 000 kr

Om användaren inte dyker upp inom 30 minuter efter överenskommen tid för leverans/återlämning av fordon.

Tvätt och städ i samband med återlämning

Belopp (invändig städning): 395 kr

Belopp (yttre tvätt): 395 kr

Belopp (invändig städning + tvätt): 695 kr

Anses fordonet vara i extraordinärt stökigt eller smutsigt skick kommer kunden att kontaktas, och det kan komma att tillkomma en extra avgift.

Bränslebrist vid återlämning

Belopp: 1 000 kr

Användaren är ansvarig att återlämna fordonet med full tank motsvarande som vid leverans/upphämtning av fordonet.

Ofullständigt laddad bil

Belopp: 500 kr

Användaren är ansvarig att återlämna fordonet med full laddning motsvarande som vid leverans/upphämtning av fordonet.

Böter (fortkörningsböter, parkeringsböter etc.)

Belopp: Faktisk kostnad + administrationsavgift

Gäller böter som ej betalats av Användaren.

Parkeringsavgift

Belopp: Faktisk kostnad + administrationsavgift

Användaren är ansvarig för att registrera fordonet och betala avgift vid parkering. Om en faktura för parkering skickas till Schysst debiteras Användaren, utöver administrationsavgiften, denna kostnad.

Trängselskatt/Vägtullar

Belopp: Faktisk kostnad (inklusive moms)

Trängselskatt/avgifter för vägtullar debiteras Användaren i efterhand. En viss eftersläpning i dessa transaktioner kan förväntas. Speciellt om Användaren kör utomlands. Trängselskatt/avgifter för vägtullar vid användning av en extrabil debiteras från samma kort som gäller för huvudabonnemanget.

Borttappad nyckel

Belopp: 4 000 kr

Borttappat tank-/tvättkort

Belopp: 200 kr

Borttappade tillbehör / lösa delar (t.ex. ODB2-chip, laddkablar, första hjälpen-kit, varningstriangel, dragkrok, kompressor)

Belopp: Faktisk kostnad + administrationsavgift

Rökning i fordonet

Belopp: 2 000 kr

Körning utanför tillåtet område

Belopp: 500 kr + eventuellt ytterligare kostnader

Om fordonet körs utanför Europa, Israel eller Turkiet utan föregående godkännande från Schysst. Ytterligare kostnader, utöver den fasta avgiften, kan tillkomma. T.ex. om fordonet, oavsett skäl, behöver transporteras tillbaka till Sverige har Schysst rätt att, utöver den fasta avgiften, debitera Användaren den faktiska kostnaden för transporten.

Åtgärd som kräver utryckning från en eller flera av Schyssts anställda

Belopp: 2 000 kr + 1 000 kr per påbörjad timme

Hemleverans eller upphämtning av fordon

Belopp (Stockholm): 500 kr per leverans eller upphämtning
Belopp (Uppsala): 1 000 kr per leverans eller upphämtning

Om Användaren önskar att få sitt fordon levererat i samband med abonnemangsstart och/eller upphämtat i samband med abonnemangsavslut.

Extra extrabil-dagar

Belopp (SUV): Från 750 kr per dag
Belopp (Skåpbil): Från 1 100 kr per dag

Priserna varierar med modell, variant, tillgänglighet och säsong.

Självrisker

 • Vagnskada: 4 000 kr
 • Maskinskada: 4000 kr
 • Trafikskada: 4 000 kr
 • Brandskada: 4 000 kr
 • Stöld*: 4 000 kr
 • Stöld med nyckel: 4 000 kr + 10% av skadekostnader (lägst 6 500 kr)
 • Bärgning/Räddning**: 4 000 kr
 • Allrisk: 4 000 kr
 • Glasskada – Reparation av stenskott: 0 kr
 • Glasskada – Byte av ruta: 4 000 kr
 • Rättsskydd: 4 000 kr
 • Skador upptäckta vid återlämning***: 4 000 kr
* Om Användaren har varit oaktsam har Schysst rätt att, utöver självrisken, debitera Användaren relaterade skadekostnader

** Om Användaren kontaktar Gjensidiges räddning/bärgningstjänst istället för den abonnerade bilmodellens vägassistans som ingår för bilen

***Dock för max tre skador. Gäller ej skada i kupé/bagageutrymme, maskinskada, glasskada, rengöring.